DEN HAAG IN 1567. 4II Wij, burgermeesteren ende schepenen in Den Haghe, doen condt ende certificeren mits desen, dat op huyden, datum van desen, vóór ons gecomen ende gecompareert zijn Mr Anthonis Hoffslach, advocaet van den Hove van Flollant, ende Glaude de Glarges, secretaris ordinaris van denselven Hove, rechte- licken gedaecht zijnde, omme der waerheyt getuygenisse te gheven ten versoucke van Mr Niclaes van der Laen, voor hem- selven ende uuyt den naeme van zijn broeder ende susters, erffgenaemen van zaliger Mr Gerrit van der Laen, zijnen vader, ende certificeerden de voornoemde deposanten bij den eede, in ’t stuck van heurluyder officiën geclaen, ende eerst de voor- seyde Hoffslach, dat hem, deposant, voerstaet, dat in den jaere xvclxvh (1567) naer Paesschen, overmits die vrese van de invasie van de knechten des heeren van Bredenroede, die tot Vianen lagen ende subite naer Amsterdam getoegen waren, gesonden is geweest uuyt Den Hage zeeckere coffer, daerinne die principale brieven van des voorseyden Mr Gerrit van der Laen’s goeden waeren, naer Voorhout, omme aldaer verborgen te moeghen worden tegens die invasie, brant off. andere over loop van knechten ende rapallie, gelijck een yegelick alhyer in Den Hage doentertijt zijn goet herwaerts ende derwaerts versondt, daer hij meende ’tzelve best bewaert te zijn, ende dat nyet lange daernaer, omtrent Sacramenti, de voorseyde Hoffslach. wesende curateur van des voorseyden Mr Gerrit van der Laen’s goeden, is gereyst tot Voorhoudt, omme te Bedenkt men, dat Voorhout aan Lisse grenst, dat de getuigenis werd gegeven op verzoek van de erfgenamen van Mr Gerrit van der Laen, te Voorhout, en dat een Lissesche schout, secretaris en zaakwaarnemer het stuk schreef, dan is het wel niet twijfelachtig, dat het betrek king heeft op een door dezen behandelde zaak, betreffende een van de door Mr Gerrit van der Laen nagelaten goederen te Voorhout. Zoo werd bijna toevallig, in een nietig dorpsarchief, een stuk bewaard, dat een klein maar aardig kijkje op den toestand van de gemoederen in Den Haag in het gewichtige jaar 1567 geeft. Hier volgt het stuk in zijn geheel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 454