DEN HAAG IN 1567. 412 syen nae dieselve brieven, ende die wederomme in Den Hage te brengen, overmits die Brederoetsche knechten omtrent Meden bliek uuyt Hollant gescheyden waeren, ende dat hij alsdoen, daer coemende, bevonden heeft, dat an ’tzelve coffer water gecomen was, waerdeur ’t meerendeel van deselve brieven nat geworden waeren, sulexs dat hij’tzelve coffer alsdoen voor hem weder thuys gebrocht ende ten huyse van de voorseyde Van der Laen gelevert heeft, ende bevindende, dieselve brieven deur die natticheyt seer bedorven te zijn, heeft groote moyte gedaen, omme deselve brieven te doen droegen, ende die wederomme in ordre te brenghen (soo die in ’t voorseyde coffer onder malcanderen sonder eenyge ordre lagen), dat men die soude moegen gebruycken als ’t noot waere, ende heeft alsulcx dieselve brieven elck apart gevisiteert ende geconfereert met die copiën auctentijcke van deselve brieven, die daervan te- vooren gemaect waeren, ende daernae gemaect een re<;u van alle dieselve brieven, soedat indien eenyge brieven van de voorseyde Van der Laen’s goeden nyet leesbaer en zijn, ’tzelve is bij ongelucke geschyet deur de voorseyde redenen. Tuychde voorts de voorseyde Glaude de Glarges, dat warach- tich es,dat hij in den jaere lxvi (1566) omtrent Kersmisse, naer zijn beste onthoudt, gemaect heeft inventaris, als secretaris van den Hove van Hollant voorseyt, van alle die brieven van zaliger Mr Gerrit van der Laen voorseyt, zoewel die waeren binnen der stede van Leyden als tot Voorhoudt, ende overmits eenyge invasie van de knechten van Brederoede voorseyt, heeft Mr Anthonis Hoflslach voorseyt, als administrateur van de goeden van Mr Gerrit van der Laen voorseyt, deselve brieven in een Bruyssels coffer met platte banden geslooten, ende deselve coffer met de brieven gesonden ten huyse van den voorseyden Mr Gerrit, in handen van Joncker Heynrick van der Laen, zijn zoon, tot Voorhoudt, die deselve coffer om zekertheyt wille in zijnboom- gaert gegraven heeft, ende alsoe deur de oprijsinge van den watere de voorseyde coffer mette brieven ten halven toe in t water gestaen hadde, sulexs dat als men voorseyde coffer (zoe hem, deposant, geseyt es geweest) opgraeffde, droop van den watere, maer ’t coffer in Den Hage gebrocht zijnde, ge slooten, heeft hij deposant ’t voorseyde coffer, mit Mr Niclaes van der Laen, een van de requiranten, helpen open doen, ende geopent zijnde, hebben bevonden (alzoe ’t coffer bijcans voll brieven was), datte bovenste brieven waeren gans, heel ende drooch, ende die beneden onder in ’tzelve coffer waeren,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 455