SCHOTSCHRIFT 415 OP KONING LODEWIJK NAPOLEON. „Vrage voorgesteld aan den Burgemeester van den Haag ter beantwoording met verzoek om zijn antwoord in de publieke couranten bekend te maken „Welke verdienste hebben dog die luide die heden daags met die zogenaamde Ridderorde 2) pronkende waar van de zinspreuk is: „Doet wel en ziet niet om”; ’t was te wenschen dat de stichter van ’t zelve, een schobbejak, de zinspreuk wat meer ter harte nam om er aan te be antwoorden. Ik doe UE. deeze vraag niet om u te taxeeren, vermits UE. ook een lid van de zogenaamde orde is, ’t zij verre van dit, ’t was te wenschen dat zij alle zo braaf waaren. Waarin bestaat de zo dikwijls in de courant hoog opgeveyselde vaderlijke zorg van Louis Napoleon, Eerste Dwingeland van weleer onder ’t beste der Helden van Oranje, zo gezegent land. Een bijzonder onderdruk ker, plunderaar en kan men er gerust bijvoegen moorde naar der ingezetenen van ’t Lustprieel der vorstelijke residentie den Haag, doch door die schelm zijn wille keurige orders thans een treurige plaats waar reeds honderde menschen de gevolgen van ondervinden, die nu al reeds importante nadeelen lijden door ’t gemis harer beste klanten. Wat reden heeft de Tiran gehad om de menschen uit hare woningen te jagen van ’t Binnenhof en andere gebouwen te laaten aankoopen en bouwen voor militairen als bureaux, die er half afgebouwd staan en dus enorme sommen geld verkwist. Wat reden laat die schurk ’t gebouw op ’t binnenhof ruïneeren, dat gebouw is immers uit zijn beurs niet ge bouwd of verbeterd, hij spreekt wel als hij een gift doet i) Mr. Jan Slicher. Van de Unie, waarvan den ióen Februari 1807 de plech tige installatie van de ridders dezer orde plaats vond.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 458