416 KONING LODEWIJK NAPOLEON. komt die van daanVan en enorme belastingen en nog dagelijks nieuwe SCHOTSCHRIFT OP Toen Napoleon III geboren werd, 20 April 1808, werd deze heugelijke gebeurtenis op hoog bevel op de gebruikelijke wijze gevierd. Autoriteiten en particulieren, die hun opwachting op het paleis op den Dam kwamen maken mochten natuurlijk niet in gebreke blijven den koning hunne gelukwenschen aan te bieden. Doch op een verschenen spotprent, waarop Lodewijk bij de wieg van den jonggeborene afgebeeld stond, vertoonde hij zulk een verbaasd gelaat en een zoo bedrukte houding dat deze vermeerdering van familie hem allerongenaamst scheen verrast te hebben. De geboorte van Napoleon III heeft heel wat geschrijf uit gelokt over de vraag, of hij de zoon was van den admiraal Verhuëll. Een vaststaand feit is het, dat de hertog de Morny in 1818 geboren, een natuurlijke zoon van Koningin Hortense was; hij had tot vader den graaf de Flahaut. van zijn schatkist, dog waar den burger zijn zweet en bloed daar men onder gebukt gaat verzint, dus onze schatkist. Waar zit thans de zoogenaamde Koningin ofFransche Hoer, die naam zou haar beter passen moet die altijd in Frankrijk blijven bij Bonaparte, overste der roovers Familien, ’t schijnt of zij niet veel trek heeft om bij haar man te zijn, of is er mogelijk weer een zogenaamde Fransche Prins in de maak gedaan. Nu ’t is waar een Fransche Prins moet ook op een fransche grond geplant worden want haar man is een slegte tuinier. Wat moet er eindelijk van den Haag worden, een woesteny daar men reeds de beginselen van ziet door ’t verlaaten van een aanzienlijk gedeelte van hooge en lage amptenaren, onze source van bestaan, waar zal ’t heen met de gebouwen, die reeds ledig staan en nog ledig staan te koomen, de schelm moet ze maar na zijn goede stad Amsterdam laaten brengen, dat was dunkt mij ’t best. Wat important verlies moet de stedelijke kas door dit alles lijden of bij te kort komen van gelden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 459