37 XII. dorus Bouman, Hans Smijdeleij ende Juriaen de Ruijt, als getuijgen. J. Theod. Bauman. X merck Hans Smedelijs. J. de Ruijt, 1649. Ter oirconde P'. Groenevelt, nots, publ. 1649. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Richard Mouris. Aelgen Mourijs. Pieter Claess van der Bort. Goossen Cornelissen Rever. Protocol van notaris L. van Sternburch. Caspar Symon de Mazan. W. Bronsvelt, 1649. Op huijden den nen July anno 1624, compareerde voor mij Leonardt van Sternburch, notaris publyck. bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de getuijgen naer genompt, d’ eersame Ritchert Mouris, out omtrent 37jaren, ende Aeltge Cornells, geechte man ende wijff, anders geseijt Aeltge Mourits, out omtrent 48 jaren, wonende alhier in ’s Gravenhage, dewelcke verclaerde ende attesteerde bij haere manne- ende vrouwewaerheijden respective in plaetse van eede, ter requijsitie ende ernstich versoecke van Aryaentge Pieters, jonge dochter, haere attestanten jegenwoordicht dienst- maecht, waerachtich te wesen, hoe dat deselve Aryaentge Pieters tsedert Alderheijligendach anno 1621 verleden, conti- nuelicken bij ende ten huijse van haer attestanten als dienst- maecht heeft gewoont ende noch jegenwoordich wonende es, ende dat deselve Aryaentge Pieters in haere dienst, handel ende wandel altijt heeft gedragen ende in alder getrouwicheijt gecomporteert als een dochter met eere schuldich ende gehouden es te doen, sonder dat sij attestanten haer in ’t minste tot huijden date deser toe in eenige ontrouwecheijt hebben bevonden. Aldus gepasseert ten huijse van de voornoemde attestanten, staende in de Hoochstraet in ’s Gravenhage, ter presentie van Pieter Claess. van der Bort, schoenmaecker, ende Goossen Corneliss Rever, als getuijgen, met mij notario hiertoe versocht ten dage ende jare voorseijt. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 45