418 van Medegedeeld door C. F. Gijsberti Hodenpijl. Vrijenban bij Delft, Oct. 1908. In het dagboek in m. s. van J. S. Hurau loopende van 17861790 en van 1793-1830, berustende in de Gemeente bibliotheek te ’s Gravenhage, mochten we geen woord over deze gebeurtenis aangeteekend vinden. SCHOTSCHRIFT OP KONING LODEWIJK NAPOLEON. de verkregen gegevens op het spoor van den dader te komen. In zijn daarop volgend schrijven van 6 September van Maanen deelt Mr. Van de Kasteele mede de politiedienaar Whitlau was geweest die was aan Mr. dat het de beide paskwillen afgescheurd had. Het groote ’s morgens te negen uur verwijderd en weinig of niet bekend. Daarentegen was het kleine door wel meer dan veertig personen gelezen, waarvan een door dezelfde hand geschreven exemplaar ook was aangeplakt gevonden tegen de Groote kerk, van waar het eerst tegen den middag door een politiedienaar was afgenomen. Door den hoofdofficier La Pierre kreeg Van de Kasteele het in zijn bezit, nadat het door vele personen gelezen was l). Dit tweede schrijven ging vergezeld van een door den politiedienaar Whitlau beëedigde verklaring welke door den notaris R. P. van der Meulen was opgemaakt. Werpen beide brieven niet een min of meer eigen aardig licht op het politiewezen in die dagen en op het optreden tegenover het verspreiden van schotschriften

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 461