KRONIEK VAN HET JAAR I908. 422 6 7 8 9 10 plechtige lijk- de begrafenis tot het toekennen van een subsidie, groot 500, aan de Commissie van officieren tot het organiseeren van wedstrijden in gymnastiek en openluchtspelen voor de weermacht, voor in dit jaar te houden wedstrijden; tot aankoop van het perceel Ammunitie- haven no. 115. 5 Febr. Komst van een Zweedsch gezantschap, belast met de officieele bekendmaking aan het Neder- landsche Hof van den dood van Koning Oscar en van de troonsbestijging van Gustaaf V. 25-jarig jubileum der Kinderbewaarplaats aan de Jaeob van der Doesstraat, welke inrichting, eerst in een huis in de De Riemerstraat gehuisvest, eenige jaren geleden naar de tegenwoordige woning werd overgebracht. Ds. P. Heering, predikant bij de Remonstrantsche Gemeente, viert zijn yosten verjaardag. In de kerk van de H. H. Lodewijk en Antonius aan de Princessegracht heeft een dienst plaats ter gelegenheid van van Koning Carlos en den Kroonprins van Por tugal, op den eersten der maand te Lissabon vermoord. Overleden J. A. Ort, oud 65 jaren, gep. kolonel der Cavalerie, bestuurslid van „die Haghe”. De Gemeenteraad besluit tot aanvaarding in bruikleen ten behoeve van het Gemeentearchief van de aan de Vereeniging „die Haghe” toebehoorende verzameling van prenten en boeken betreffende ’s-Gravenhage, afkomstig van F. L. Geldmaker te Voorburg Burgemeester en Wethouders te machtigen tot aanvaarding van een Rijksvergunning ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 465