KRONIEK VAN HET JAAR I 908. 424 29 12 15 16 23 komen met hun „Weener hooge rijkoets” in de Parkstraat in botsing met de electrische tram. 28 Febr. Feestavond van den Koninklijken Officiers- Schermbond in de zalen van het Kon. Zoöl. Bot Genootschap ter gelegenheid van het ne wapenfeest, dat door H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik wordt bijgewoond. De Gemeenteraad verwerpt met 24 tegen 17 stemmen het voorstel tot aankoop van het park Zorgvliet. 3 Maart Overleden Dr. J. M. C. E. Ie Rütte, oud 78 jaren. De Gemeenteraad benoemt tot voorzitter en secretaris van het Werkloozenfonds onderschei denlijk H. de Wilde en J. G. Kruis. Voor een talrijk gehoor houdt generaal Booth in het Gebouw voor K. en W. een rede over het Heilsleger. In een plechtige openbare zitting van den Floogen Raad wordt de raadsheer in dat College Jhr. Mr. P.R. Feithgeïnstalleerd als vice-president. Overleden Jhr. Mr. P. van den Brandeler, oud 92 jaren, president-kerkvoogd bij de Ned. Herv. Ge meente alhier, schrijver van „De Groote of St. Jacobskerk te ’s Gravenhage”. Vergadering van „die Haghe”. Spreker: C. H. Peters, rijksbouwmeester over „Het Grafelijk Leven ten onzent”.. Aan de Laakhaven ligt gemeerd het drijvende woonschip „de Zwerver” van den kunstschilder W. O. J. Nieuwenkamp. De Gemeenteraad besluit tot demping van het gedeelte der Beek tus- schen de Zeestraat en den tuin van de Italiaan- sche Legatie, Sophialaan n°. 1;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 467