KRONIEK VAN HET JAAR I908. 426 22 27 28 n 29 30 Mei. 1 3 21 April. tot hoofd der school aan de Rijswijksche straat n°. 157 en de Nieuwe Haven n°. 93a onder scheidenlijk J. A. Brassinga en R. H. Dewald. Hij neemt aan een motie-Hoejenbos, waarbij Burgemeester en Wethouders worden uitgenoo- digd een plan tot verbetering der volkshuisves ting te ontwerpen op het terrein tusschen Sche- deldoekshaven en Ammunitiehaven. Op een gedeelte van het terrein „de Bataaf” wordt aan Neerlands Jongelingen-Vrijwilligers- korps een vaandel uitgereikt. Eerste steenlegging van deRoomsch-Katholieke St. Marthakerk aan het einde der Hoefkade. De Gemeenteraad benoemt tot wethouder dr. C. Lely. H. A. van de Rovaart neemt ontslag als lid van den Gemeenteraad. De Gemeenteraad benoemt J. A. Tours tot lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Overleden M. C. J. Piepers, oud 91 jaren, oud- voorzitter van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. H. M. de Koningin-Moeder bezoekt de Electrische Centrale dezer Gemeente. Ter gelegenheid van zijn 7osten verjaardag wordt de minister van Staat Mr. T. M. C. Asser door een Commissie, uit verschillende hooge autoriteiten bestaande, gehuldigd. H. M. de Koningin-Moeder bezoekt het Gym nasium Inwijding van het nieuwe kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeente „de Wilhelminakerk” aan het Louise-de-Colignyplein.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 469