Cornelis Cornelissen van der Plasse. 38 XIII. XIV. VAN WaRMENHUIJSEN. Op huijden den i6e November 1649 compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen Willem de Swart, deecken, mits gaders Phillips Rietvelt ende Pieter Martijn, beijde hooftmans van’t Backersgilde deser stede van ’s Gravenhage, alle van competenten ouderdom ende hebben te samen ter requisitie ende versoucke van de overluijden van’t Backersgilde der stadt Amsterdam getuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtich ende haer seer wel bekent te wesen, dat de koeckebackers alhier ter stede, niet subject en sijn, noch oijt en sijn geweest de brootwegers schael, gelijck andere broodbackers doen; maer dat deselve koeckebackers haer koeck sijn backende tot haer wel gevallen, ofte op soodanigen prijs als sijluijden goetvinden. Gevende voor redenen van wetenschap, dat sij deposanten veele jaeren alhier de voorss. backneering hebben gedaen ende noch UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den 29™ Aprilis anno 1622, compareerden etc., d’Edele Thyman Barentsz. van Ens, woonende tot Hoorn, ende joncheer Willem van Brederode,wonende alhier in’s-Gravenhage, dewelcke ten versoecke van Jan Banninck, coeckebacker, mede bewinthebber van de Magellanische Compagnie, hebben getuijcht, geattesteert ende verclaert waerachtich te wesen, dat zij ge tuijgen aen Frederick Houtman, gouverneur van Amboina, goede kennisse hebbende, deselve voor zijn vertreck als nae sijn wedercomste van Oost-Indien altijt hebben gekent ende gehouden voor een man met eeren, zonder oijt ter contrarie van hem verstaen veel min geweten te hebben. Presenterende zij getuijgen dese hare verclaringe t’ allen tijden (des noot) naerder te affirmeren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gra venhage ter presentie van Garbrant Adriaensz. ende Cornelis Cornelisz., beijde clercken, als getuijgen. Tijman Barentz van Ens. Willem van Brederode. Garbrant Adriaenss. 1622. Protocol van notaris J. A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 46