KRONIEK VAN HET JAAR I908. 427 7 10 11 T2 18 n 25 30 J5 4 Mei. Overleden Mr. J. W. Th. Cohen Stuart, oud 53 jaren, oud-directeur van Justitie in Ned. Indië. Installatie van Mrs. Krabbe en Nypels tot leden van den Hoogen Raad. Overleden Ds. G A. Rademaker, oud 72 jaren, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. De Gemeenteraad benoemt tot leerares in de Fransche taal en letter kunde aan de Middelbare School voor meisjes mej. M. L. Boccard, tot hoofd der school aan de van Merlenstraat n° 67 K. Baars. H. M. de Koningin-Moeder bezoekt het Ned. Herv. Weeshuis. In het gebouw Diligentia wordt op feestelijke wijze het feit herdacht, dat 9 jaren geleden de eerste Vredesconferentie werd geopend. De Gemeenteraad benoemt tot hoofd der school aan de Badhuiskade n°. 27 J. G. C. Vegter. Opening van de Sporttentoonstelling in de zalen van het Kon. Zool. Bot. Genootschap. 6 Juni. Opening van de historische tentoonstelling „Scheveningen in den loop der eeuwen”, door de Vereeniging „die Haghe” georganiseerd in de theaterzaal van het Kurhaus Overleden Ds. Ch. J Bryce, oud 76 jaren, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. W. L. Megelink neemt ontslag als lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. De Gemeenteraad benoemt tot hoofd der school, tijdelijk gevestigd van den Eyndestraat n°. 54, J. Velthuisen Hij besluit te doen afbreken de perceelen Oude

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 470