428 KRONIEK VAN HET JAAR I908. 19 20 22 23 29 ’s Heeraartsberg opper-kamerbeer zitter van Molstraat n°. 3« en Annastraat nos. 16, 18 en 20 en den vrij komenden grond met dien, vrijge komen door de vroeger daar ter plaatse afge broken perceelen, tijdelijk tot straat in te richten. 18 Juni. Opening der tentoonstelling „Roode Kruis en Reddingwezen” in de zaal van het Kon. Zoöl. Bot Genootschap. Congres, verbonden aan de tentoonstelling „Roode Kruis en Reddingwezen”. Overleden Mr. P. J. A. Bouvin, oud 63 jaren, raadsheer in het Gerechtshof alhier. Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de maatschappij „Zeebad Scheveningen” wordt door een Comité uit de Haagsche burgerij aan den raad van beheer en den directeur-generaal dier maatschappij een feestavond aangeboden in de Kurzaal te Scheveningen. Internationaal Vrouwenkiesrecht-congres te Sche veningen. De Gemeenteraad besluit tot het aanleggen van een straat tusschen Spui en Buitenhof met ge deeltelijke omlegging van het Lang Achterom. Aanbieding door voornoemd comité aan de maatschappij „Zeebad Scheveningen” van een gedenktegel met bijbehoorend album. Overleden K. J. G. Baron van Hardenbroek van en Bergambacht, oud 78 jaren, van H. M. de Koningin, voor liet Hoofdcomité van het Neder- landsche Roode Kruis. De Gemeenteraad benoemt tot tijdelijk wethouder J. C. Jansen. tot directeur der H. B. S. met 5-jarigen cursus aan de Stadhouderslaan Dr. G. J. M. Coolhaas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 471