Juli. KRONIEK VAN HET JAAR I908. 429 2 4 6 >1 T3 Hij besluit: tot aankoop voor den prijs van ƒ363.500 van een terrein, gelegen tusschen den Raamweg en de buitenplaats Oostduin, toebehoorende aan de Maatschappij „Koningskade” voor den bouw van een schouwburg; tot den bouw van een lagere school in het bouwplan „Valkenbosch”. 30 Juni. In den nacht van 30 Juni op 1 Juli vertoont zich te Scheveningen een prachtig Noorderlicht. Het daglicht is daar als het ware gedurende 2 etmalen niet van den hemel geweest. In tegenwoordigheid van een aantal belang stellenden heeft de plechtige opening plaats van het nieuwe gebouw der „Algemeene Haagsche Polikliniek” aan de Prinsegracht. 3-daagsche tentoonstelling van kinderen van 26 jaren en van fotografieën van kinderen en voor werpen betrekking hebbende op voeding, ver pleging, kleeding en ontwikkeling van het kind in de zaal van het Kon. Zool. Bot. Genootschap. Aanvang van het 3-daagsche 3e Internationale Concours Hippique op Zorgvliet. De Gemeenteraad benoemt tot leeraren in de Fransche taal en de Duitsche taal aan de onderscheidenlijk H. Straub en J. A. Verdenius. tot leeraren in de wiskunde en de wis- en natuur kunde aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus onder scheidenlijk L. M. Klinkenbergen A. J. Th. de Van. Hij besluit tot vaststelling eener Verordening, regelende de pensionneering van wethouders. tot het geven van een vaste ligplaats aan een H. B. S. met 3-jarigen cursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 472