KRONIEK VAN HET JAAR I908. 43° 14 l6 ff 18 19 22 rf 23 >f 1 5 ft 9 ft 10 door de Zuid-Hollandsche Reddings-Maatschappij in de Visschershaven te stationneeren reddings boot; tof aankoop van het perceel Praktizijnshoek no. 9'. Op het hooge balcon van een paar perceelen aan het Copernicusplein, recht tegenover de Copernicusstraat, heeft in den avond de plechtige onthulling plaats van een borstbeeld van dien sterrekundige. Bijeenkomst in het Oranjehotel van vertegen woordigers van in het buitenland gevestigde Nederlandsche Kamers van Koophandel. Opening der Internationale Tentoonstelling voor Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen enz. in het Sportgebouw aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Overleden Dr. C. J. Eggink, oud 57 jaren, inspecteur der Gymnasia. Door welwillende toestemming van E. Baron Van Zuylen van de Haer worden een 180-tal leden der Vereeniging „die Haghe” met hunne dames in de gelegenheid gesteld het kasteel „De Haer” nabij Haarzuylen te bezichtigen. Installatie van Mr. J. F. van der Lek de Clercq als raadsheer in het Gerechtshof. Aug. In het voormalig Archiefgebouw aan het Plein heeft plaats de opening der tentoonstelling „Opvoeding van het kind”. Aubade aan H. M. de Koningin-Moeder, door verschillende vereenigingen gebracht, ter gelegen heid van haren 5osten verjaardag. Wedstrijd van politiehonden op de Scheveningsche Wielerbaan. De Gemeenteraad benoemt tot hoofd der school

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 473