H. J. 431 T9 20 KRONIEK VAN HET JAAR I908. van de Ven, pastoor te Scheveningen, viert zijn 25-jarig priesterschap. Mr. H N. C. Baron Van Tuijll van Seroos- kerken viert zijn 25-jarig ambtsjubileum als bur gemeester van Voorburg. Overleden ds. L. Overman, oud 73 jaren, em. predikant en oud-secretaris van de Algemeene Synode der Ned.-Herv. Kerk. Overleden P. Louwerse, oud 68 jaren, bekend paedagoog en schrijver voor de jeugd. aan de Zusterstraat no. 121 W. P. Minderman en aan de van Damstraat no. 1 A. C. Stoor vogel. Hij besluit: het gemeentelijk subsidie aan de Academie van Beeldende Kunsten van f 16,000 tot f 33,000 te verhoogen aan den administrateur-boekhouder bij de Duinwaterleiding J. T. Peereboom Voiler op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag uit den Gemeentedienst te verleenen tot stichting van een bijkantoor van de Ge- meentebank van Leening aan de Duinstraat te Scheveningen tot aanvaarding van een door wijlen L. G. Brouwer ten behoeve van het Gemeentemuseum vermaakt legaat, bestaande uit uurwerken, pen dules, kompassen, speeldoosje met harp enz. en een legaat van 2000 met den last om uit de rente daarvan de beste van de hierbedoelde uurwerken in stand en gaande te houden. 15 Aug. L. J. J. Hageraats, rector van het Roomsch- Katholieke Weeshuis, viert zijn 25-jarige priester wijding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 474