KRONIEK VAN HET JAAR I908. 432 27 31 I 24 Aug. De Gemeenteraad benoemt tot leeraar in de Nederlandsche taal aan de HtB. S. met 5-jarigen cursus H. J. Nassau Noordewier, en tot leeraar in de wis- en natuurkunde E. F. Hardenberg. Hij besluit overeenkomstig het voorstel eener Commissie ad hoe niet te aanvaarden het door Dr. J. Th. J. Cuypers ontworpen monument voor Christiaan Huygens, dat ingevolge testamentaire beschikking van wijlen dr. L. Bleekrode door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen aan de Ge meente was aangeboden, om op een grasperk in het Lange Voorhout te worden geplaatst. een crediet te verleenen ter zake van de beoordeeling door een Commissie van deskun digen van de mogelijkheid en de wijze eener verbouwing van het Raadhuis een brug te bouwen over het Afvoerkanaal tusschen de Chasséstraat en de Newtonstraat tot aankoop der perceel en Falckstraat nos. 1 [3, 5/7 en 9/ïi- Den burgemeester E. C. Baron Sweerts deLandas Wyborgh wordt bij zijn terugkeer uit het bui tenland door een 40-tal vereenigingen een sere nade gebracht. Koninginnedag. De algemeene aandacht trekt de wedstrijd van de versierde tramwagens, waarvan 14 zijn versierd door 120 leden van alle rangen van het personeel der H. T. M. De illuminatie in het Bosch stelt voor het kasteel Doorwerth. Sept. Het nieuwe gebouw der Kon. Bibliotheek in de Kazernestraat wordt voor het publiek open gesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 475