KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 433 eener den 25-jarig bestaan der H. B, S. met 3-jarigen cursus aan de Raamstraat. De Gemeenteraad ontvangt bericht, dat zijn besluit tot aankoop van een terrein tusschen den Raamweg en de buitenplaats Oostduin, en toe- behoorende aan de Maatschappij „Koningskade” voor den bouw van een nieuwen schouwburg niet is goedgekeurd. Hij verleent eervol ontslag aan mevrouw T. van Rossem-Robbers als lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Wethouder G. de Wijs verzoekt wegens ge zondheidsredenen voor een herbenoeming als zoodanig niet meer in aanmerking te komen. A. G. Bodaan neemt ontslag als lid van den Gemeenteraad. Dr. C. Lely wordt herbenoemd tot wethouder. J. C. Jansen wordt benoemd tot wethouder in de vacature-de Wijs. De Gemeenteraad stelt samen de afdeelingen voor het onderzoek der ontwerp-begrootingen voor 1909, en der voorstellen tot instelling en regeling van het grondbedrijf, betreffende de salarisregeling voor de onderwijzers en de in voering en regeling eener gemeentelijke in- komsten-belasting. 14 Sept. G. de Wijs neemt ontslag als lid van Raad. De Gemeenteraad verleent eervol ontslag aan Jhr. S, F. Teixeira de Mattos, Mr. S. K. D. M. van Lier en J. C. Jansen als lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. Hij benoemt tot regenten van het Genees kundig Gesticht voor Krankzinnigen, thans ge- 28

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 476