KRONIEK VAN HET JAAR 1908. 434 17 28 12 Oct. naamd „Oud-Rosenburg”, F. de Bas en J. A. Waleson. Hij besluit voorziening bij de Kroon te vragen in zake de vernietiging van zijn besluit tot aankoop van het terrein tusschen den Raamweg en de buiten plaats Oostduin, toebehoorende aan de Maat schappij „Koningskade” tot aankoop van de perceelen, gelegen op den hoek van de Tullinghstraat eh de Koningstraat. 15 Sept. Opening der zitting van de Staten-Generaal, die wegens de afwezigheid van H. M. de Ko ningin een eenvoudig karakter draagt. Overleden A. J. F. Egter van Wissekerke, 75 jaren oud, gep. generaal-majoor, commandant der bereden Artillerie Overleden Dr. Bruno Tydeman, oud 71 jaren, em.-predikant der Remonstrantsche Gemeente. De Gemeenteraad benoemt tot curatoren van het Gymnasium Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, Jhr. Mr. J. Roëll en Dr. H. J. de Dompierre de Chaufepié tot lid der Plaatselijke Commissie van Toe zicht op het Lager onderwijs Mr. P. A. Francken; tot administrateur-boekhouder bij de Duin waterleiding N. G. Stempels. Hij besluit tot aankoop van perceel Lamgroen no. 36. Dr. J. C. Eringaard en Dr. C. Brakman nemen ontslag als lid der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs. De Gemeenteraad besluit: een subsidie, groot ƒ8000, aan de Vereeniging „Kindervoeding” te verleenen; in beginsel ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 477