KRONIEK VAN HET JAAR I908. 435 25 Oct. 26 28 i 3 4 legenheid te bieden om kosteloos te baden en een gemeentelijke badinrichting te bouwen op een terrein aan de Jan-van-Goijenstraat. Overleden Ds. W. Doorn, oud 78 jaren, oudste predikant bij de Gereformeerde Gemeente alhier. De Gemeenteraad benoemt tot leden der Plaatse lijke Commissie van Toezicht op het Lager Onder wijs C. D. Wesseling, Dr. F. M. Cowan, Mevr. A. F. M. van Munnekrede en Jhr. G. de Graeft’. P. C. L. Eikendal en L. T. J. M. Meijlink vieren hun 25jarig jubileum als notaris. Overleden E. M. S. van Santen, oud 65 jaren, lid van den Gemeenteraad. 2631 De Gemeenteraad behandelt de ontwerp-begroo- Oct. tingen der gemeente, der bedrijven, van het Pen sioenfonds en der Bank van Leening. Overleden Jhr. Mr. E. W. F. Wttewaal van Stoetwegen, oud 65 jaren, oud-gezant. Nov. P. A. Haaxman Jr., secretaris der Hoofdredactie van de Nieuwe Courant, herdenkt den dag, waarop hij vóór 40 jaren in de journalistiek zijn intrede deed. Installatie van Mr. A. P. Th. Eyssell als presi dent van den Hoogen Raad der Nederlanden. A. N. Koopman viert zijn 25jarig jubileum als concertgever in de Groote kerk. Dr. van Gheel Gildemeester viert zijn 25jarig jubileum als predikant der Ned. Herv. gem. alhier. Groote belangstelling trekt een trouwpartij, per electrische tram van de Prinsegracht naar het Stadhuis vervoerd. Mr. Th. H. de Meester, D. A. J. Kessler en J. Jurriaan Kok gekozen tot leden van den Gemeenteraad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 478