Jacob Jacobsz. 39 Jacob van Heijningen 1649. x XV. Rietvelt, J. DE RuiJT 1649. Ten oirconde. P. Groenevelt, not. publ. 1649. Protocol van notaris P. van Groenevelt. doende sijn, etc., sulcx van’t geene voorss. is goede kennisse sijn hebbende. Éijndigende sij deposanten hiermede haere de positie, presenteerende ’t selve des noot sijnde met eede te stercken. Aldus gedaen ter presentie van Juriaen de Ruijt ende Jacob van Heijningen, als getuijgen. Willem de Swart. Pieter Martijns. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Compareerde voor mij notaris publycq, bij den hove van Hollandt geadmitteert. residerende in den Hage, ende den ge tuijgen hyernaer genomineert, Lenardt Nulck omtrent 33 jaeren oudt, mede residerende alhyer in den Hage, hem ernerende met goudt trecke, verclaerden ter requesitie van den heere generael Nispen warachtich te sijn, dat hij sijne wercken van sijn cappel silver gemaect tot gouden ende silveren draetwerck, gemerckt met drye mercken op sijde gesponnen, aen eenen ygelijcken des van noode hebbende deselve vercoopt tot dartich gulden het pont Italiaens, voorts alle soorten van dunder ofte dicker de prijse naer advenant, naer oude gewoonte, sijne stoffe ge- maeckt dienende totte bordeurwerckerije, geen uijtgesondert, deselve te vercoopen tot vier gulden ende vier stuijvers. ’t Welck hij verclaerden enz.; d’welck gepasseert is ter presentie van Herman Jansz. Prang ende Jacob Jacobsz als getuijgen hyer- toe geroepen, die dese mede hebben geteeckent desen 6 Augusti 1624. Herman Prangen. Leendert Nulck. Protocol van notaris J. de Jonge.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 47