KRONIEK VAN HET JAAR I908. 437 8 Dec. 9 19 21 22 28 n In de Maliebaan heeft voor het front der troepen de uitreiking plaats van de Militaire Willemsorde aan den kapitein van het O.-I. leger F. E. Hey ligers. De wethouder Dr. C. Lely neemt als zoodanig ontslag. De wethouder R. A. van Sandick neemt als zoodanig ontslag. Overleden J. H. Teixeira de Mattos, oud 52 jaren, beeldhouwer en schilder. De Gemeenteraad benoemt: Jhr. mr. V. E. L. de Stuers en mr. W. J. Snouck Hurgronje tot lid der Commissie over het Gemeentemuseum. Dr. M. J. de Boer tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus aan het Bleijenburg; tot wethouders dr. C. Lely en R. A. van Sandick. In de namiddagzitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt door den minister van Binnenlandsche Zaken de officieele mede- deeling gedaan van de blijde verwachting, waarin H. M. de Koningin verkeert. De Gemeenteraad besluit tot goedkeuring van het plan van stratenaanleg op de terreinen der Bouwgrond-Maatschappij „Wijk VII” en in ver band daarmede tot het aanleggen van verbindings wegen tusschen het station der H. IJ. S. M. en de binnenstad en tusschen dat station en dat der S.S. Hij besluit tot aankoop der perceelen Lam groen no. 26/28.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 480