4° Johan Ver Horst. Dyrk Gerrentss de Hooch. Dirck Roeteringh. Pieter van der Meer. XVI. XVII. B. Langenese. P. P. Verheijden. Jan Nebaufaits. Jan Surendael van Wou. Susanna van Clermont. Frederick Roeteringh. Hester Jans. Pieter Vloet. Jasper Hudieus. L. van Swaanswijck. C. L. VAN DER FaES J. Smits. Engel Doncker. Protocol van notaris P. van Groenevelt. 1645 (tussclien 8 en 17 Februari) Op huijden den elfsten Augusti 1646, compareerde voor mij Lambert Rietraet, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende, ende den getuijgen UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Wij ondergeschreven, coopluijden, winckeliers ende burgers alhier in ’s Gravenhage, verclaeren bij desen, dat wijluijden int bestellen ofte thuijsbrengen ende oock halen van onse goederen, soo die hier comen, als naer Amsterdam gesonden werden, veel beeter ende bequaemer gedient sijn geweest, ten tijde de schippers van ’t Veer van hier op Amsterdam ende oock van Amsterdam alhier, yder perticulier op zijn eijgen beurse ge varen heeft, als wij tegenwoordich, nu de voorss. schippers int gemeen ofte in eene beurse vaeren, gedient werden. Zouden derhalven geerne sien ende oock bij desen versoucken, dat de voorschreve schippers weder int perticulier, op zijn eijgen beurse, zouden mogen vaeren, gelijck zij te vooren hebben gedaen, ten eijnde wij te beter gedient soude mogen werden. In teeckenen van dien, hebben wij desen geteeckent in ’s Gravenhage den 17de” December 1644. Gilles d'Hartocht. Dirck Jacobss Coemans. Marti.intgen Cornelis. Pieter Ravens.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 48