4i naergenoempt, de heer ende Mr. Cornells Stalpaert van der Wielen, doctoor in de medicinen alhier in de Haeghe, ende heeft ten versoucke van Mr. Hendrick Hasselmans, hooftman van’t chirurgijn [gilde] alhyer, bij eere ende vromicheijt verclaert ende geaffirmeert waerachtich ende hem wel kennelijk te zijn, hoedat nu ontrent anderhalf jaer geleden, onbegrepen den precysen tijde, hij deposant versocht is geweest omme zeeckere persoon, zijnde een schoorsteenvaeger, doentertijt woonende aen de noortsijde van de Lange Gracht alhier in den Haege, goeden raedt ende ordonnantiën te suppediteren tot genesinge ofte cureringhe van zeeckere siecte, dye deselve onder de leden hadde; ende alsoo de voornoemde heere deposant verclaerde des voor noemden pacients siecte soodanigh te sijn, dat hij beswaerlijck daeraf zoude connen werden gecureert, soo ist dat de voor noemde schoorsteenvaeger sich heeft geaddresseert aen zeeckere vroupersoone genaemt Cathelijnne, zijnde eene Walinne woonende op oft ontrent de Visschersdijck, dye denselven soodanige medicamenten heeft gesubministreert gehadt, dat de voorseide pacient overvloedichlick bloet spoegh, sijne tanden in den mont los waeren ende een miserabel man was daerover dan de voornoemde persoon, zijnde in dese groote miserie, den deposant ontboden heeft om bij hem noch te willen commen, alwaer hij deposant gecommen zijnde,bevonden heeft, dat deselve persoon in voege voorverhaelt was gedisponeert ende tot sulcke extremiteijt geredigeert, datter anders nyet en was te verwachten als de doot, sulcx dan dye oock daerop corts daer- naer gevolcht is ende hij deposant alsoo anders niet en can oordeelen, oft de voornoemde persoon is van de saecken off medicamenten, dye de voornoemde Cathelijne hem ingegeven hadde, gestorven. Noch zijn gecompareert d’heere ende Mr. Laurens Schrevels, mede doctoor in de medicijnen alhier, ende Mr. Abraham van der Heijden, Mr. chirurgijn, ende hebben ’t saementlick, elck van hen in ’t besondere, verclaert ende geattesteert mede waer achtich te zijn, dat nu ontrent twee maenden geleden, onbegrepen de precysen tijde, de voornoemde requirant bij haerlieden ge commen is, verhaelende aen deselve 't gene de voornoemde doctor Cornells Stalpart van der Wiele hierboven heeft ver claert ende op deselve versoeckende, dat zij met hem requirant souden believen te gaen ten huijse van den voornoemden schoorsteenvaeger ende verstaen wat van de voorseide saecke was. Item dat zij dyenvolgens metten requirant gecommen UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 49