42 W. Potter. XVIII. Op huijden den i8en Meij 1624, compareerde etc. de Edele Christiaen Rompff, doctor van Zijne Con. Maj. van Bohemen, ende verclaerde ten versoecke van de Ed. Jacob van Nispen, raedt ende generaelmeester van de Munten der Vereenichde Nederlanden, waerachtich te wesen, dat geleden ongevaerlick negen maenden, te weten in ’t laetste van Augusti 1623 ofte daerontrent, zonder anders den precisen tijt te hebben ont houden, den requirant bij hem getuijge ’t zijnen huijse alhier in den Hage is gecomen geweest, hem verhalende ende da gende, dat hij tot Dordrecht geweest ende aldaer zoo getrac- teert was, dat hij hem seer qualick daervan bevont, ende hij getuijge op des requirants versoeck zijn lichaem visiterende UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. sijnde ten huijse van de weduwe van den voorseiden schoor- steenvaeger omme van deselve te verstaen, hoe dat het sich met haeren man zaliger hadde toegedragen. Alswanneer deselve weduwe seer perplex wesende eijntelick heeft geseit, dat de voorseide Cathelijne over haeren man gegaen hadde ende dat sij haeren man een poeijerken hadde ingegeven daerdoor hij tot sijnen lesten toe eene groote ende merckelicke quantiteijt bloets quijt geworden was ende dat haer man in zijn dootbedde claechde ende verclaerde, dat hij van ’t voorseide poeijerken w’as stervende ende dat de voorseide Cathelijne hem de doot aendede, oft gelijcke woorden in substantie. Eijndigende hier mede de voorseide deposanten haere depositie, presenteerden deselve voor allen heeren, hoven, rechten ende rechteren onder solemneelen eede te renoveren ende bevestigen des noot ende versocht zijnde. Consenterende hiervan bij mij notario acte gemaect ende hun gelevert te worden een oft meer instrumenten in behoorlijcke formen. Aldus gedaen ende gepasseert in’s Gra- venhaege, ter presentie van heer ende Mr. Jacop Senar. mede doctoor in de medicijnen, ende Willem Potter, clercq mijns notaris, als getuijgen hyertoe gerequireert, dye dese mette voorseide deposanten ende mij notario hebben onderteekent. Laurens Screvelsen. d m. A. van der Heijden. Cornelius Stalpart van der Wiele. m. d. Jacob Sena. d. m. L. Rietraet nots. pub. 1646. Protocol van notaris L. Rietraet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 50