43 XIX. G. Adriaensz. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. Christian Rumpf, doctor. J. de Jonge. Op huijden den I3en Meert 1641, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen, Pieter Dircxss, hoeffsmith woonende bij de Haerlemse Wagens, alhier in den Hage. Welcke verclaerde te approbeeren ende van waerden te houden, gelijck hij appro- beert ende van waerden hout bij desen, de betalinge bij de Edele heere Cornelis van Teeresteijn, gecommitteerd! ter Vergaderinge van de Ed. Mode heeren Gecommitteerde Raden van de Ed. Groot Mo. heeren Staten van Hollant ende West Vrieslant, gedaen uijt soodanigen somme van hondert en vijfftich gulden, als hem comparant bij de gemelte Ed. Mog. heeren Gecom mitteerde Raden vergunt ofte toegeleijt is ter saecke van ’t ongeluck in’t breecken van zijn been, ten tijde van den brant aen ’t Hoff, namentlick van de 40 ende 80 penningen over coop van sijn huijsinge, daerinne hij tegenwoordich woont, de somme van 65 gulden 12 st. 8 penn. ende over de verpondinge derselve huijsinge, de somme van 52 gld. 10 st. met de oncosten dienaengaende gevallen; sulcx datter van voorseijde hondert en vijftich gulden overich is 31 gulden 17 st. 8 penn., welcke 31 gulden 17 st. 8 penn. hij comparant versouct, dat de gemelte Ed. heer Teeresteijn gelieve te betaelen aen mr. Andries Hamel, chirurgijn alhier, in minderinge van tgeen denselven Hamel van hem comparant competerende is ter saecke van ’t cureren van verscheijden ulseratiën in sijn voorseijt gebroocken been gehadt. heeft daeraen bevonden pustulas malignas; daertegens ende omme den requirant daervan te cureren ende suijveren hij ge- tuijge hem vele ende verscheijden medicamenten geordonneert ende ingegeven heeft gehadt. Presenterende hij getuijge dese zijnne verclaringe ’tallen tijden des noot naerder te affirmeren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage ter presentie van Jan de Jonge, procureur voor den Hove van Hollandt, ende Garbrant Adriaensz., clerck van mij notaris, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 51