44 j- het merck van Jan Canteloms. Protocol van notaris P. van Groenevelt. XX. Op huijden den 14®1 Aprilis 1625, compareerde voor mij notaris ondergeschreven, bij den Hove geadmitteert, ende den getuijgen hyernaer genomineert Leenart Leenartsz. Moijman, wonachtich in Vrijenban, resorterende onder ’t Hoff van Delff, oudt omtrent dryeendartich jaeren, die heeft ten versoucke van Mr. Marinus Jansz geadmitteerde pestmeester, getuijcht ende verclaert hoe warichtich is, dat ontrent Nyeuwejaers tijt, hij deposant van de Gode was geraeckt, besocht met sijne gave, daerover seer swack sijnde, hij sijne hulpe naest Godt gesocht heeft aen den requirant in desen, die hem met sijne goede naesticheijt, weten schap ende experientie heeft onderhouden ende gesont gemaeckt binnen den tijt van ses weecken. Verclarende voorders hem comparant wel bewust ende kennelijck te wesen, dat diversche van sijne buyrluijden tot 10 in ’t getaele, insgelijcx van Godt besocht sijnde, deur sijns requirants goede wetenschap ende neersticheijt van ’t quade gepreserveert ende wederom tot gesontheijt gebrocht sijndaeromme dese kuijre aen mijn ende mijne beurluijden gedaen, hebbe meester Marinus Jansz, met dese mijne attestatie gaerne geassisteert ende ben bereijt mijne gedeposeerde, des versocht sijnde, tot allen tijden met eede te verstercken. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. ’t Geene hij comparant mede van waerden sal houden ende hout van waerden bij desen. Bedanckende hij comparant den meer gemelten heer Teerësteijn voor alle vruntschap ende moijten desen aengaende, voor hem gedaen, ende oock sijn Ed. absolutelick quiterende van de voldoe- ningeder voorss. hondert vijftich gulden. Consenteerende hiervan gemaect ende gelevert te werden acte. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ten huijse van den comparant ter presentie van Jan Cantelom, mede smit, ende Johan van de Viver, clerq mijns notaris, als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert. Pieter, smit. J. van de Vijver. Pieter van Groenevelt, not5. publiq. 1641.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 52