45 W. Potter. J. van Damme, m. d. XXI. XXII. Joris Jansz. Bogart ende Huych Leendertsz., als geloffwaerdige getuijgen hyertoe geroepen. Lendert Lendertsoon Mooeijman. Huijch Lenaertsz Chijs. Jooris Jansen Bogaert. J. de Jonge, nots. publ. Protocol van notaris J. de Jonge. Op huijden den 25™ July 1659, compareerden voor mij Dirck van Schoonderwoert, notaris publicq, bij den hove van Hollandt geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende de naerge- noemde getuigen Herman Nevels, out negenentwintich jaren ende Johannes Ebbelaer, out eenendartich jaren, beijde hierbe- voorens, voor camerlinck ende coetssier respective, gedient hebbende bij de heer Phillips Ernst van Marloth, heer van Ossenberch, gewoont hebbende tot Poictiers in Vranckrijck. Ende hebben sij comparanten bij waere woorden ende haere conscientiën, in plaetsse van eede, ter requisitie ende versoeke van opgemelten heere Phillips Ernst van Marloth, getuijcht, geattesteert ende verclaert, sulcx sij doen bij desen, waer ende waerachtich te sijn, ende eerst den voornoemden Herman Op huijden den 28sten Augusti 1646, compareerde voor mij. Lambert Rietraet, openbaer notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhaege residerende, ende den getuijgen naergenoempt, d’heere Isaacq van Dam, doctoor in de medicinen alhier, dewelcke ten versoucke ende requisitie van jonckheer Caspar van Berck, cappiteijn ten dienste van de Vereenichde Nederlanden, heeft verclaert ende geaffirmeert, dat den voor noemden jonckheer Berck grootelijcx van noode is te vertrecken naer Spaa omme sijne interne indispositie te herstellen ende zijne gesontheijt te recupereren. Aldus gedaen ende gepasseert in 's Gravenhaege, ter presentie van Dirck van Schelluijne, mede notaris, ende Willem Potter, clercq, als getuijgen. L. Rietraet, nots. publicq 1646. Protocol van notaris L. Rietraet- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 53