46 Hermen Nevels. Jan Ebbelaer. D. V. SCHOONDERWOERT, CLAES VAN SpiJCK. nots. publ. Andries van Spijck. Protocol van notaris D. van Schoonderwoert. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Nevels, dat geleden ontrent de tien jaren, sonder de precyse maent off dach onthouden te hebben, hij deposant met den heere requirant ende sijn geheele familie is geweest op sijn heerlijcke huijs Pierre Ravau, gelegen omtrent vijff uyren buijten Poictiers, alwaer ter plaetsse mede sijnde den coetssier van den heere requirant, genaempt Claes Greven, alsdoen gebeurt is ende hij deposant gesien heeft, dat denselven coetssier Claes Greven uijt sijn eijgen vrijen wille ende vermetelheijt, sonder daertoe bij den heere requirant versocht, veelmin gedwongen te sijn, heeft willen berijden seecker jongh onbereden peert van den heere requirant, aldaer ter plaetsse sijnde, ende niettegenstaende den heere requirant tegens hem Claes, waerschouwender wijse, seijde: „siet wat gij doet”, hij coetssier Claes antwoorde: „mijn heer, ick sal het peert wel houden”; waerop dienvolgens denselven coetssier Claes aen d’eene sijde opt selve peert willende springen, van d’ander sijde over ende affgevallen is. Ende ’t selve alsoo geschiet wesende, ende den heere requirant hem Claes vragende, off hij hem niet en hadde verseert, ant woorde hij Claes daarop: „neen”, gelijck hij dan oock eenige maenden daernaer diesaengaende egeene cïachten gedaen en heeft. Johannes Ebbelaer verclaert, dat hij ontrent een jaer naer 't voorschreven gepasseerde, sijnde comen woonen bij de heer requirant in desen, eerst voor palphenier, ende daernaer voor coetssier, dat hij alsdoen den voornoemden coetssier Claes Greven aldaer gesont ende wel gevonden heeft, doende sijn werck als coetssier neffens hem deposant ende meer, doch eenigen tijt daernaer heeft hij deposant hem Claes Greven hooren clagen over pijne in sijn rechterarm, die hij met peerden- salve ginck strijcken, niettegenstaende hij deposant hem sulcx was affradende, ende hij evenwel daermede continuerende, den arm daerdoor als versuijmt ende bedorven heeft. Eijndende sij deposanten beijde hiermede dese hare verclaringe. Presenteerden de selve fallen tijden, desnoots ende daertoe versocht sijnde, bij solemnele eede naerder t’affirmeren Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Claes ende Andries Spijck, beijde boden van de generaliteijt, als getuijgen van geloove hiertoe versocht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 54