47 XXIII. Op huijden den 29=» mij Johan Adriaenss. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Aprilis anno 1622, compareerde voor van Warmenhuijsen, notaris publycq, etc. Betge ’s Jonckers, genaemt Betge Moer, gesworen vroetvrouwe alhier in den Hage, oudt 82 jaren, ende Anneken Keijsers, dienende bij de voorss. Betge Moer, oudt 36 jaeren, dewelcke te samen ende elcx besonder, de voorss. Betge Moer bij den eedt in ’t stuck van haer voorss. ainpt gedaen, ende de voor noemde Anneken Keijsers bij ware woorden in plaetse van eede, ten versoecke van Aelbert Jansz. Ballois, wonende alhier in den Hage, hebben getuijcht, geattesteert ende verclaert waerachtich te wesen, dat des voorss. requirants dochter Marytgen Aelberts op huijden ’s morgens tusschen vijff ende ses uijren ’thaer Betge Moers huijse in de craem is gecomen ende verlost van een jonge dochter; verclaren voorts, dat zij getuijgen beijde d’selve Anneken (/.Marytgen) in haren noot geassisteert ende als vroetvrouwe gedient hebben, ende dat zij Anneken (/.Marytgen) in haren uijterste barensnoot met den hoogen eedt, die Betge Moer haer affnam, heeft verclaert ende daerbij gepersisteert, dat van het kint, daer zij aff in noot sat ende van hoopte te verlossen, de vader was Jacob Verboeck- horst, schout van de Hoogeveen ende ambachtsheer van de Nieuweveen, ende dat sij, voor noch nae, noijt eenigh mans persoon ter werelt hadde bekent, ’t selve nemende op hare verdoemenisse, ende dat sij anders nimmermeer van kinde mochte verlossen. Ende mede comparerende Pieter Pietersz. van Venlo, man van de voorss. Betge Moer, oudt 69 jaren, ver claert oock present geweest te zijn ende gehoort te hebben, dat de voornoemde Marytgen Aelberts de voorss. verclaringe ende eedt in vougen als voren gedaen ende daarbij gepersis teert heeft, ende dat ’t selve sulcx waerachtich is, zoo als bij zijne huijsvrouwe ende de voorss. Anneken Keijsers hiervoren is verclaert; verclarende de voornoemde Betge Moer noch boven dien, dat zij de voorss. Marytge Aelberts behandelt hebbende, wel weet ende affirmeert, dat d’selve voor desen geen meer kinders gebaert heeft, maer dat dit haer eerste kint is, daer aft zij is verlost. Wetende zij dat bij experientie met goede kennisse te oordeelen. Presenterende zij getuijgen respective dese hare verclaringe. fallen tijden des noot, naerderbij solemnelen eede te bevestigen Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Graven- hage ter presentie van Cornelis Matheusz., timmerman, ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 55