48 XXIV. G. V alette. A 't merck van Abraham Herry. Protocol ’t merck van Betge Moer. Bij mij Pieter Pietersz. van Venloo. Aeneken Kieser. CoRNELIS MaTTHEUSZ. VAN DER VeN. X ’t merck van Pouwels Jacobsz. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. van notaris J. A. van Warmenhuijsen. Pouwels Jacobsz., bleijcker, beijde wonende alhier in den Hage, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. Op huijden den 2oen Januarij anno 1622, compareerden etc. Jaques du Boijs, geseijt Gascon, trompetter van Zijne Vorst. Gen. den Prince van Oraengien, ende Francoyse Donderinge, weduwe van Matieu Ocly, beijde woonende alhier in den Hage, verclarende, dat alsoo tusschen henluijden comparanten zijn ge weest redenen ende voorslagen van trouwbeloften, sonder dat nochtans 't zelve volcomelick geschiet, veelmin eenig wettige solempnisatie daerop gevolcht is, ende hij Gascon hebbende verstaen, dat de voorsseijde weduwe noch voor desen met yemant anders uijt gelijcke saeke yet uijtstaande gehadt heeft, zoo sijn zij comparanten met malcanderen finalick ende vol- comeiick verdragen, dat zij d’een den anderen absolutelick qui- teren van ’t gene tusschen henluijden eenichsints is gepasseert, zonder d’een off d'ander eenige actie tot malcanders laste te hebben ofte zullen pretenderen, nu noch ten eeuwigen dagen in eeniger manieren, onder verbant van hare respective per sonen ende goederen, geene uijtgesondert, tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Abraham Herry, soldaet onder de guarde van Hoochgemelte Zijne Vorst. Gen, ende Gabriel Valette, wonende alhier in den Plage, als gelooffwaerdige ge tuijgen hiertoe versocht. ’t merck van Jaques du Boijs. Francoyse Douderinge. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 56