Jaques Lafaille. 49 XXV. Op huijden den 14“ May anno 1622, compareerden voor mij Johan Adriaenss. van Warmenhuijsen, notaris publijcq bij den hove van Hollandt geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende de naergenoemde getuijgen Sr. Jacques la Faille, Fran- coijsche schoolmeester, gewoont hebbende tot Deventer ende nu woonende tot Haerlem, ende joffrouwe Machtelt van Raedt, wonende tot Deventer, verclarende, dat alsoo tusschen hen comparanten questie was uijtstaende ende geschapen meerder te rijsen, ter saecke, dat zijluijden ontrent anderhalff jaeren te samen huijs gehouden hebbende, de voorss. joffrouwe Machtelt van hem La Faellie verscheijden costen ende moeijten gehadt hadden ende oock pretendeerde haer vaste beloften van trouwe gedaen te zijn, zij comparanten, omme alle ’t selve te voorcomen ende costen, moeijten ende onlusten te schouwen, daerover op huijden metten anderen in ’t minnelick ende finalick zijn ge- accordeert ende verdragen, dat hij La Faellie aen de voorss. joffrouwe Machtelt van Raedt op morgen ofte overmorgen, binnen de stadt Haerlem, contant sal aentellen ende betaelen de somme van hondert Car. guldbns tot 40 grooten’t stuck, ende daerenboven haer noch geven een assignatie van sessendertich gelijcke gulden, die sij tot Deventer sal ontfangen, waermede de voorss joffrouwe Machtelt van Raedt den voornoemden Jaques la Faellie volcomelick is quiterende van alles, dat zij op hem heeft te pretenderen gehadt, ’t sij uijt belofte van trouwe, gedane costen, ofte anders, hoe ’t selve soude mogen wesen, niet uijtgesondert. Belovende denselven nu, nochte nimmermeer, niet te sullen molesteren in eeniger manieren, noch te gedoogen bij hare kinderen ofte yemant anders gedaen te werden. Ver bindende de voorss. contrahenten voor de voldoeninge van ’t gene voorss. staet, elcx in haer regardt, hare respective per sonen ende goederen, geene uijtgesondert tot bedwanck van allen rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Jan Vockinck ende Michiel van Wesenbeeck, beijde wonende alhier in den Hage, als gelooff- waerdige getuijgen hiertoe versocht. Juffer Machtel van Raedt. Jan Vockijnck. Michiel van Wesenbeecq. J. A. van Warmenhuijsen, nots. publ. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. 4 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 57