5° XXVI. Op huijden den igde” January 1641, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaar notaris bij den hove van Holland geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen Sophia Franssen wed0, van Dirck Luijtenss van der Snouck, woonende alhier in den Hage, out 62 jaeren, ende Sara Huijgen, huijsvrouwe van Jan Fransen, mede woonende alhier, out 46 jaeren, ofte elcx daer omtrent. Ende hebben getuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtich te wesen, ende eerstelick de voorseijde Sophia Franssen, dat Geertruijt Dircx van der Snoeck. haer deposants dochter zaliger, in huijwelijck gehad hebbende Aelbert Huijbertss van Gorcum, backer, insgelijcx woonachtich alhier, tegens haer deposante tot veele ende verscheijde maelen geseijt ende geclaecht heeft, dat ter tijde sij Geertruijt Dircx met haer voornoemde man tot Heusden, ten huijse van zijn vader genaemt Huijbert van Gorcum was, denselven haeren man met zijn vader in hooge woorden gecomen wesende, om te hebben het gelt met haer ten huijwe- lijcke belooft, de voorseijde Huijbert van Gorcum, hebbende een tangh in sijn hant, zijn voornoemde zoon Aelbert Huijberts in den hals bij de erop hadde gevattet, ende dat deselven Aelbert Huijberts, haer deposants voorseijde dochter’s man, tegens zijn vader seijde: vader, eer ghij mijn sonder geit naer huijs soude laten vaeren, soo neemt liever een mes en steect mijn t’hart aff; dat alsdoen de voorseijde Aelbert Huijberts met een mes, dat hij in zijn hant hadde, hem selven in sijn borst heeft gesteecken, 't welcke door mr. Johan Beets, chiru- gijn alhier in den Hage, gecureert ofte geheelt is gewerden, gelijck sij deposante mede verclaert, dat haer voorseijde dochter zaliger, sedert de wedercompste van Heusden, meesten tijt sieckelijck ofte niet gesondt is geweest. Verclaerende de voor noemde Sara Huijgen, dat de voornoemde Geertruijt Dircx zaliger mede tot veelen ende verscheijdene reijsen gelijeke woorden,>als voorseijt staen, tegens haer deposante gesproocken ende deselve dachten oock gedaen heeft. Verclaerende zij deposanten gesamentlick, dat de meerge noemde Geertruijt Dircxhaerluijdenbelast heeft, ’tgeene voorseijt is, aen niemant bekent te maecken, dan naer haer Geertruijt Dircx overlijden. Eijndigende sij deposanten hiermede haere depositie. Presen- teerende d’selve t’allen tijde (des noot ende in cas van recol- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 58