Jacob Visser, P. Waeijs. 51 XXVII. lement versocht zijnde) voor alle rechten ende rechteren met solemnelen eede te confirmeren ende bevestigen. Aldusgedaen ende gepasseert te’s Gravenhage, ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Jacob Visser, mede notaris alhier, ende Pauwels Waeijs, als getuijgen van geloove hier toe gerequireert. Fijgen Fransd. Het merk van Sara Huijgen. Pieter van Groenevelt, notaris publicq 1641. Protocol van den notaris P. van Groenevelt. Op huyden den i5en Aprillis anno 1646, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris etc Joffrouw Margareta Doublet, woonende tot Noortwijck, geassisteert met de Ed. heeren Johan Doublet, heere van St. Annalant, Phillips Doublet, ontvanger-generael der Vereenichde Nederlanden, ende George Rataller Doublet, raet in den hoogen rade in Hollant, haere broeders, te kennen gevende, dat haeren soon Phillips, geseijt Van Dam, niet alleen buijten haer kennis, maer tegens expres verbot van haer comparante aen, hem gedaen onderwonden heeft te trecken naer Groeningen, alwaer hij verclaert hadde sijne genegentheijt om sich ten huwelijcken te begeven, daer- toe versoeckende ’t consent van sijn moeder ende vrunden, die daerinne in geenderleij manieren, soo vermits sijne joncheijt, niet meerder dan negentien jaeren hebbende, als om andere gewichtige ende suffisante redenen en hebben connen consen- teerenende sij comparante ten aensien van sijn voorss. vertreck beducht is, dat denselven haeren soon onaengesien haer voor- noemd scherp verboth ende ernstige affradinge vansijne vrunden, hemselven verder soude mogen soucken te engagieren, ’t welck sij noodich heeft geacht sooveel doenelijck te prevenieren ende te verhinderen, soo verclaerde sij comparante versocht ende geau- toriseert te hebben, gelijck sij versoect ende authoriseert bij desen, d’Ed. heer Adriaen Doublet, mede haeren broeder, omme de voor noemde haere soon, 'tsij tot Groeningen ende alommeelders, daer hij hem soude mogen aentreffen, te achtervolgen, aen te houden, te doen verseeckeren ende arresteren, ende voorts ’tsij bij minne- lijcke persuasien off andersints,des noot sijnde met assistentie van UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 59