uit de protocollen der haagsche notarissen. 52 XXVIII. Phlis. Doublet. G. R. Doublet. Jan Pieterse. R. van Buijtendijck. Ten oirconde. PR. v. Groenevelt, nots. publ. 1646. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Op huijden den 2ien Augusti 1625, compareerde voor mij openbaer notaris, bij den hove van Hollandt geadmitteert, resi derende in den Hage, ende den getuijgen hyernaer genomineert officieren, magistraten, raden ende rechteren (die daertoe bij desen op Jt alder serieuste versocht werden de behulpsame hant te bieden) weder te doen keeren ten huijse van sijne moeder, sonder eenich vertreck off dilay; als mede, bij aldien de saecke sulcx soude mogen vereijsschen. te compareren voor allen magistraten ende kerckenraden ofte derselver gecommit teerden, ten eijnde egeene proclamatien van huwelijck tusschen den voornoemden haeren soon ende wie ’t oock soude mogen sijn ende mogen werden, aengeteeckent offte affgecondight off in dien sulcx off diergelijck yets alreede begonnen mochte wesen, den voortgang van dien te verhinderen ende schutten, protesterende van nulliteijt van alle ’t geene contrarie deses alreede gedaen is, off noch gedaen soude mogen werden. Ende voor generalijcken alles ’t sij in rechten off daer buijten te doen ende verrichten, dat tot gunt voorss. is noodich wesen ende vereijsschen sal gedaen te sijn, ende sij comparante selffs present wesende, soude connen ofte mogen doen, al waer’t dat hiertoe nader last requireerde dan voorss. staet, oock met macht omme een off meer persoonen te mogen substitueren tot verrichtinge van ’t geent voorss. is. Beloovende sij comparante van waerde te houden ende doen houden, alle ’t geene bij haeren voornoemden broeder ende derselver gesubstitueerden daerinne gedaen ende verricht sal werden, onder verbant ende bedwangh als naer rechten. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Reijnier van Butendijck ende Jan Pietersz., als getuijgen van geloove hiertoe gerequireert. Margareta Doublet. J. Doublet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 60