Jan Toren. Jacob Jacobs van Overduijn. 54 XXX. noemt, ter presentie van Jacob Jans Joosten, trompetter van hiertoe gerequireert. daervan eenige kennisse ofte wetenschap gehadt heefft. Gevende voor redenen van wetenschap, dat sij deposanten ten voor- seiden tijde ende plaetse mondelingh bij den voorseiden re- quirant stonden ende praten, alswanneer de voornoemde jongen van de winckel affgeloopen is. Compareerde mede voor ons notaris ende getuijgen de voornoemde Jan Victoors, out omtrent 12 jaeren, ende verclaerde, ten versoucke alsvooren, dat hij ten voorseiden tijde sonder eenige last, kennisse ofte wetenschap van de voorseide requirant van de winckel is aflgeloopen ende d’voorseiden schout aengewesen, waer de voornoemde bijeen- compste van de papisten wierd gehouden. Eindigende sij deposanten hiermede haere depositie, presen- teerende d’selve ’t allen tijden, des noot ende in cas van recolle- ment versocht sijnde, voor allen rechten ende rechteren met solemneelen eede te confirmeeren ende bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ten dage ende jaere voor- J J van Harp ende Hendrick 'de toorn, als getuijgen van geloove' Antonij van der Hulst. Dit f merck gestelt bij Jacob Jans van Harp. Henneken Joosten. Ten oirconde P«. van Groenevelt, notaris publiek 11/4 1643. Protocol van notaris P. van Groenevelt. uit de protocollen der haagsche notarissen. Op huijden den i9en February 1622, compareerde etc. Jan Jaspersz. van den Broeck, caetsbaen houdende op’t Buijtenhoff, alhier in den Hage, te kennen gevende, dat joncheeren Willem ende Lodewijck van Nassau hem comparant deuchdelickschuldich geworden zijnde, ter saecke van ballen in zijne baen verspeelt ende andere oncosten ende verteeringen daertoe gedaen, te weten de voornoemde joncheer Willem tot den 8en February 1621 incluijs toe, sevenhondert achtendertich guldens veertien stuijvers acht penningen tot 40 grooten den gulden, endejonc- heer Lodewijck tot den 22 Julij 1621 toe, drieëndertich guldens vier stuijvers tot 40 grooten den gulden, derselver beijder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 62