55 joncheren moeder, vrouwe Margareta van Mechelen, inminde- ringe van de voorss. schuit op den 23en Augusti laetstleden, ’tzijn comparants behouve, hadde verleden seeckere obligatie ter somme van vijffhondert Carolus guldens, houdende ter saecke van geleenden gelden; ende hij comparant uijt crachte van dien de betalinge vorderende, was de voorss. vrouwe Margareta van Mechelen daervan onwillich, maer presenteerde hem allene te geven vier hondert guldens eens ende dat hij daermede haer ende hare voornoemde kinderen ter saecke van de voorss. obligatie ende schuit niet meer soude molesteren, ofte hem anders niet met allen willende geven. Ende mitsdien hij comparant niet wel middel siende, ’tsij met gemoede ofte met justitie tot eenige betalinge uijt crachte van de voorss. obligatie te ge- raecken ende zijne penningen benoodicht zijnde, oock den voornoemden joncheer Willem van Nassau hem comparant instantelicken aengehouden ende versocht hebbende d’voorss. gepresenteerde vier hondert guldens uijt handen van zijn vrouwe Moeder te willen ontfangen. ende haer de voorss. quitantietot haren contentemente verlijden, onder vaste ende hooge beloften, dat zijne Ed. dien onvermindert hem van ’t vorder, soo van sijne als zijne broeders voorss. schuit, volcomen contentement ende betalinge sal doen, ende hem daervan als van ’tgene hij nae schuldich geworden is eene goede stercke obligatie ver- leenen, soo verclaerde hij comparant door de voorss. redenen gemoveert ende beweecht te sijn de voorss. gepretendeerde quitantie te sullen verlijden ende teijckenen, maer echter te verstaen, voor zooveel ’t resterende boven de voorss. ’t ont fangen vier hondert guldens aengaet, te blijven in zijn geheel ongeprejudicieert ende bij zijn vorige goet recht omme ’t selve in tijden ende wijlen van de voorss. joncheer Willem van Nassau ofte andere, daer hij toe gerechticht sal zijn, te vorderen ende recouvreren, derhalven bij desen daervan wel expresselick protesterende ende hiervan acte versoeckende, omme hem te dienen als nae behooren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s-Gravenhage, ter presentie van Jacob Vennecool, woonende tot Delft, ende Garbrant Adriaenss., clerck van mij notaris, als gelooffwaerdige getuijgen hiertoe versocht. Jan Jasperssen van den Broeck. J. Vennecool. Garbrant Adriaenss. Protocol van notaris J. A. van Warmenhuijsen. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 63