56 XXXI. Elisabeth de Nassou. Jacobus van Germeer, als getuijge. Arnoudt den Holler, als getuijge. Pieter van Groenevelt, nots. publicq 1640. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Op huyden den iaden Januari 1640, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage resideerende, ende voor de naergenoemde getuijgen joffrou Elisabeth de Nassouw, woonende alhier in den Hage, ende bekende sij comparante voor haer, haeren erven ende naecomelingen wel ende deuchde- lyck schuldich te wesen aen Sr. Johan Smits, zijde- ende wollen laeckencooper, woonende mede alhyer, ofte thoonder deses, de somme van sestien hondert sesentwintich gulden, 2 st. 12 penn., spruijtende uijt saecke van coop ende leverantie van verscheijden winckelwaeren, tgeene sij comparante bekent tot haeren con- tentemente ontfangen te hebben, volgens de affreeckeninge daer- van gedaen ende oock de reeckeninge haer comparante over- gelevert Beloovende derhalven zij comparante de voorn, somme van 1626 guld. 2 st. 12 penningen op te leggen ende te betalen met vijfftich gulden alle vierendeel jaers ofte drie maenden, telckens precys met den intereste van dien, tegens acht ten hondert in 'tjaer, naer advenant ’tresterende capitael, ingegaen sijnde denselven intereste met den eersten deser loopende maent January 1640, waervan de eerste drie maenden omme gecomen ende verscheenen sullen wesen den eersten February eerst- comende deses voorseijde jaers 1640, ende soovoorts vervolgens van drie maenden tot drie maenden geduerende, totte voile ende effectueele voldoeninge der voorss. somme toe; daeronder verbindende sij comparante haer persoon ende alle haere goe deren ende innecomen, tegenwoordich hebbende, ende noch te verkrijgen, egeen uijtgesondert, d’selve ende de keure van dien onderwerpende ’t verbant van alle rechten ende rechteren, alles sender fraude. Aldus gedaen ende gepasseert in’s Gravenhage, ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Jacob Germees ende Aernout ten Holler, als getuijgen van geloove hiertoe gere- quireert. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 64