uit de protocollen der haagsche notarissen. Samuell Leversedge. Allert Draper. 57 XXXII. XXXIII. Op huijden den 27slen Februari 1640, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris bij den hove van Hollant geadmitteert, in Js Gravenhage resideerende, ende voor de naergenoemde getuijgen, Robbert Neale ende Samuel Le versedge, beijde coopluijden van taback, woonende alhier in den Kaege. Ende verclaerden sij comparanten haerselven, onder de behoorlicke renunchiatie van de benefitien ordinis, divisionis et excussionis, haerluijden van den effecte van dien voor onderrecht houdende, gestelt ende geconstitueert te hebben als borgen ende principalen voor mr. Jan Shephard, coopman woonende tot Rotterdam, ende dat voor de lichtinge, overleve- ringe ofte restitutie van soodanige vierhondertsestien duijsent orange appelen ende sesendertich duijsent lamoenen ofte cyte- roenen als d’voorn. Shephard bij Hendry Wallis van Port St. Anthony in Spangien door schipper Symon Eliet metten schepe, genaemt James van Pleymont, toegesonden mitsgaders nu omtrent xim dagen geleden (’t voorss. scheepgen door onweer voor den Briel vergaen wesende) in handen van den strand- meester binnen d' voorss. stadt van den Briel gecomen ende op huijden bij de Ed Mo. heeren van de Reeckeninge des Graeffelijckheijt’s van Hollant onder cautie voor naerder eijge- ninge ontslagen sijn. Verbindende sij comparanten tot dien eijnde haer respective persoonen ende goederen, roerende ende onroerende, egeen uytgesondert, d’selve onderwerpende ’t ver bant van alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ten dage en jaere voornoemt. Ten presentie van Allert Drapper, schoen- maecker ende Adam de Coninck, clerq mijns notaris, als ge tuijgen van geloove hiertoe gerequireert. Robert Neale. Adam de Koninck. Pieter van Groenevelt, nots. publicq 1640 Protocol van notaris P. van Groenevelt. Op conditiën ende in manieren hiernae verhaelt sijn de re genten van den Leprooshuijse van ’s Gravenhage met Matijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 65