58 Corssen van der Horst geaccordeert ende overcomen, nament- lick, dat de voorseijde regenten d’voornoemde Van der Horst van nu aff sullen aennemen alleenlick in cost, dranck ende huijsvestinge, sijn leven lanck geduerende, daervooren de voor seijde Mathijs Corsse van der Horst gehouden sal wesen ende bij desen belooft aan de voornoemde regenten te betalen de somme van vijff hondert achtentseventich gulden 2 stuijvers 8 penningen ende in minderinge van dien gegeven heeft een obligatie tot laste van de erffgenamen van joffrou van Benten, inhoudende de somme van vier hondert vijfftich gulden capitael ende een jaer interest van dien, ende belangende de alsdan resterende hondert gulden, dat hij d’selve sal betalen tot believen ende vermaninge.Ende is geconditioneert, dat d’voorseijde Matijs Corsse van der Horst gehouden sal wesen hem selve te ver- sorgen van cleeren ende linnenwaet tot sijn lichaem ende dienst noodich ende oock selven te versorgen ende leveren een bedde met sijn toebehooren; oock mede, dat in cas de voorseijde Matijs Corsse sieckelijck ofte andersints gebreeckelijck soude mogen werden, dat hij sijn selven niet en soude connen helpen ende oock met den dienst van het voorseijde huijs niet en soude genoechsaem gedient wesen, dat hij Matijs Corsse alsdan soo- danige aendere hulpe sal mogen laten doen als ’t hem belieft, des dat ’t selve sal geschieden tot sijn eygen costeende dat in cas de persoonen derselven, dienst ofte hulp aen hem doende, in ’t voorseijde huijs souden mogen eeten ende drincken, dat hij de voorseijde regenten daervan sal moeten contenteren ende oock mede alleen dragen ende betaelen de costen van doctoren, chirurgijns ende medicamenten, sonder dat de regenten daerin in ’t minst ofte meest gehouden sullen sijn. Sijnde mede gecon ditioneert, dat in cas de voorseijde Matijs Corsse deser werelt overlijdende, volgens d’ordre van ’t voorseijde huijs begraven mochte werden, dat alsdan in ’t selve huijs sal moeten blijven alle 't geen van hem aldaer sal werden bevonden, niets uijtge- sondert. Doch door de kinderen ofte vrunden begraven ofte ter aerde gebracht werdende, dat d’selve alsdan uijt ’t huijs sullen mogen nemen alle ’t geene van wegen de voorseijde Matijs Corsse daerinne sal sijn, uijtgesondert ’t ingebrachte bedde met sijn toebehooren, dat in ende voor ’t huijs sal moeten blijven. Is mede versproockendat de voorseijde Matijs Corsse van der Horst hem sal moeten contenteeren ende vernoegen met den cost ende dranck ende vordere gerieft' van ’t voorseijde huijs, sonder dat hij t’ eenige tijt hem onbe- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 66