59 XXXIV. 1) In het begin van dezen zin zijn eenige woorden uitgevallen. hoorlijck, ’t sij tegen de buijtevaders ende moeders ofte binnen vader ende moeder sal mogen aenstellen, maer wel ende be- hoorlick dragen ende onderworpen sijn de ordre ende deciplijne van ’t voorseijde huijs. ’T geene voorseijt is d’ voorseijde regenten ende Matijs Corsse van der Horst te zamen ende elcx, voor soo veel hem aengaet, punctuelijck nae te comen ende achtervolgen, sonder immermeer daertegens te doen ofte laten doen, directelijck ofte indirectelijck in geenderhande manieren, onder verbant van haerluijder respective persoonen ende goederen, egeen uijtgesondert, tot subjectie van alle rechten ende rechteren, alles sonder fraude, t) Aldus gedaen ende ten wedersijde onderteeckent in Js Gra- venhage, den 23 November 1641. Protocol van notaris P. van Groenevelt. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Op huijden den tweeden Decembris 1649, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s-Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen, de heer Cornells Ormea ende Sr Carel van der Heijden, ende verclaerde de voornoemde comparanten metten anderen verdragen ende geaccordeert te wesen, noopende de bediening van de banck van leening alhier van ’s-Gravenhage, ’t welcke ingaen sal Meij 1653 volgens de brieve van octroy, daervan verleent, ende dat in manieren ende op conditiën hiernaer volgende: Eerstelijck dat de voornoemde Van der Heijden sal hebben de volcomen administratie van de voorss. banck in ’t aennemen ende affstellen van alle de knechts ende ’t geene vorders de administratie derselver banck is raeckende, niets daervan uijtgesondert, ende dienvolgende bij hem Van der Heijden alleen sal moeten werden gedragen ende betaelt de huijshueren, pensyoenen ende tractementen, soo van hem Van der Heijden selver, als ’t geene aen de knechts ende dienstmaechden sal moeten werden gegeven, dat oock tot sijnen perticulieren laste sal comen de montcosten van deselve knechts ende dienst maechden ende de besorging van verdere nootsaeckelijckheden, soo in gesontheijt, als siecten, mitsgaders dat hij Van der

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 67