6o UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. Heijden wijders mede alleen sal moeten betalen touwe, brieven, spelden, papier, ende ’t geene vorders tot de waerneming ende voltrecking van de bedieninge der voorss. banck sal vereijsschen, bedacht ende onbedacht, niets daervan uijtgesondert. Gelijck de voornoemde Van der Heijden mede perticulier sal moeten dragen allen de schade, die door ontrouwicheijt van eenig knechts ofte dienstmaechden in de voorss. banck ofte taffel soude mogen worden geleden, sonder dat ter oorsaecke van allen ’t selvige den voorss. Van der Heijden yets sal hebben noch mogen pretendeeren tot laste van den gemelden heer Ormea ofte sijne naercomelingen, maer deselve daervan voor nu alsdan ende alsdan voor alsnu geheel ende al ontlastende. Voor alle ’t welcke de voornoemde Van der Heijden suijver genieten sal, ofte den gemelden heer Ormea hem belooft de somme van vier duijsent vijff hondert gulden jaerlijcks,’t geene den voorss. Van der Heijden sal trecken in twee termijnen, namentlick in de maanden van Julij ende January, waervan het eene derdepaert comen sal tot laste van de meergenoemde heer Ormea ende de twee andere derdepaerten tot laste van den voornoemden Van der Heijden, ingaende Meij 1653 voornoemt, ende geduerende vervolgens tot den tijt van twintich jaeren in conformite van ’t voorss. octroy, in welck octroy de gemelde heer Ormea, voor hem ende sijne naercomelingen sal herideeren een gerecht derdepaert. Ende de meergenoemde Van der Heijden mede voor hem ende sijn erff'genamen de twee andere derdepaerten, ende in dier vougen representeeren sullen de voorss. geheele banck. Is voorts geconditioneert, dat den voornoemden Van der Heijden gehouden sal wesen tot vermaninge te doen behoorlicke reeckeninge, bewijs ende reliqua van sijne administratie, soo van capitael als winste, ende verders moeten leveren een maentlijcken staet aen den voorss. heer Ormea, beijde volgens ’t gebruijck ende maniere, als ordinaris in de bancke van leeningh wert geobserveert, ende dat elcke maent precys ofte ten lancxsten binnen acht dagen daernaer, sonder onder eeniger hande pre texten, hoedanich die soude mogen wesen, ’t selve te sullen mogen uijtstellen ofte dilayeren, anders dan alleenlick in cas van siecte ende absentie uijt den Hage ende in diengevalle tot discretie. Wijders is mede geaccordeert, dat de voornoemde heer Ormea ende Van der Heijden respectivelick niet en sullen vermogen eenig andere perticipanten in de voorss. banck beneffens ofte onder haer te nemen of nochte haer contingent

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 68