6i UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. ofte eenich gedeelte van dien te vercoopen ofte verhandelen, in geenderhande manieren, ende sulcx geschiedende, dat alsdan de naestinge van dien sal staen aen de compagnon, buijten de voorss. vercooping sijnde, tot welcken eijnde niet alleen den vercooper, maer selfifs mede den cooper bij solemneelen eede sullen moeten verclaeren, hoeveel voor de vercochte portie ofte portien belooft is ofte gegeven sal werden, sonder dienaen- gaende yets te sullen mogen werden verswegen. Ende in cas yemant van haer comparanten voor de expiratie van ’t voorss. octroy ofte desen accoorde ofte contracte deser werelt soude mogen comen te overlijden, dat alsdan den lancxt- levende derselver gehouden sal wesen de weduwe, kinderen ofte erfi'genamen van den eerstoverleden in de voorss. bediening, des versocht sijnde, alle behulp ende assistentie te doen. Sijnde mede geconditioneert, dat yder der voorss. compa ranten in de voornoemde banck sal moeten furneeren ende houden gefurneert soodanige penningen als tot oefifening ofte onderhouding van deselve banck sal vereijsschen ende dat elck pro rato van sijn voornoemde portie. Ende in gevalle d’voorss. comparanten voor malcanderen eenige penningen quamen te furneeren (eer alvooren daertoe versocht sijnde) dat d selve sullen vastblijven ten minsten voor ses maenden, waervooren getrocken sal werden acht ten hondert in ’t jaer, ingaende op ’t verschot van dien endegeduerende tot de restitutie toe. Gelijck mede is versproocken, dat de bediening van de voorss. banck gehouden sal werden in de huijsinge van den voornoemden Van der Heijden, daer hij tegenwoordich is woonende, sonder deselve elders te mogen veranderen ofte transporteeren dan met consent van de voorss. heer Ormea ofte sijne naercome- lingen. Laetstelijck is oock geconditioneert, dat allen’t geene bij haer comparanten desen aengaende vorders onder de hant sal werden gemaect ofte geresolveert, dat ’t selve gehouden sal werden van soodanige cracht ende waerden, alsoff het van woorde te woorde hierinne waere geinsereert. Allen ’t geene voorss. is, de gemelde comparanten te samen ende elcx voor sooveel hen aengaet, belooven punctuelick naer te comen ende wel te achtervolgen sonder immermeer daer- tegens te doen ofte laten doen in geenderhande manieren, daer- onder verbindende haere respective persoonen ende goederen egeen uijtgesondert tot subjectie van allen rechten ende rechteren, ende specialijck den Hove van Hollant, sijnde sij comparanten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 69