's Gravenhage, Mei 1909. Th. MORREN. De late verschijning van dit hoekje vindt hare oorzaak in de heugelijke geboorte van Prinses Juliana van Oranje- Nassau, Hertogin van Mecklenburg, wier eerste beeltenis, genomen door onze Koninklijke Beschermvrouweals titel prent dit werkje siert. Het daarbij behoorend artikel van Jhr. H. Hora Siccama,,’t Blijft Oranje boven' kwam toch pas uit de pen toen het eerste kanonschot de blijde ge beurtenis officieel den volke verkondigde. Met den wensch dat onze jeugdige Prinses moge opgroeien tot een gelukkig mensch, tot vreugde van hare Koninklijke ouders, tot sieraad van haar doorluchtig stamhuis en tot zegen en heil van ons dierbaar vaderland, wordt deze tiende Jaargang van onze Bijdragen en Mededeelingen” onder patronage onzer jeugdige Prinses aan de leden van ,,Die Haghe” aangeboden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 6