Jacob van Heijningen. Ó2 XXXV. ter presentie van Juriaen de Heijningen, als getuijgen. C. Ormea. C. van der Heijden. Op huijden den iode" Jtinij 1641, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert, in 's Gravenhage residerende, ende voor de naer- genoemde getuijgen Jeroen Leendertss. van Tetrode, bos- wercker, woonende in ’s Gravenhage, verclaerende hij com parant, dat Leendert Jeroenss. van Tetrode sijn vader, bosch- wachter ende oostportier van ’t bosch alhier, van zijn Hoocheijt, d'heere prince van Orangie, opten ioden February 1639 becomen heeft appointement in margine van zijne requeste, daerbij de gemelte Zijne Hoocheit naer voorgaend advys van de Ed. Mogende heeren van de reeckeningen des Graefflijckheijts van Hollant geconsenteert heeft, dat ’t voorss. officie als bosch- wachter ende oostportier naer sijn vaders overlijden sal comen ende succederen op hem comparant, als sijnde den outsten zoon ende dat sijn broeders ende suster sustineren ende aenhouden omme van 't voornoemde officie haere portie te mogen hebben ofte dat sij daervooren yets behooren te genietensoo heeft hij comparant op ’t ernstich versouck van den voorss. sijnen vader ende Leuntgen Jans van Rijn zijn moeder ende omme alle oneenicheit, die daeruijt souden mogen rijsen, voor te comen, aengenomen ende belooft, gelijck hij aenneemt ende belooft bij desen, voor 't genieten van ’t voorsseijde officie aen UIT DE. PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. respectivelijck te vreeden haer in den inhouden deses bij den hoogen oft provintialen rade voornoemt goetwillichlijck te laten condempneeren, daertoe onwederroepelick constituerende de Edele Cornells Borsman, Maerten Deijm, Salomon van der Heijden ende Maerten Groningen, alle procureurs voor de gemelte raden, te samen ende elcx in ’t besonder, omme de voorss. condempnatie te versoucken ende daerinne te consen teren respectivelijck. Aldus gedaen t--T"~:- Ruijt ende Jacob van TT 'j' J. de Ruijt 1648. Ten oirconde. Pr v. Groenevelt, nots. publ. 1648. Protocol van notaris P. van Groenevelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 70