63 Aryen Aryenss Groen, als getrout hebbende Aechgen Leendertss van Tetrode, Jan Leendertss van Tetrode, ende Cornells Leendertss van Tetrode, sijn broeders ende swager, ofte bij derselver voorafflijvicheit aen haere naecomelingen, uijt te reijcken yder de somme van twee hondert gulden, samen zes- hondert gulden eens, te betaelen in vier achtereenvolgende jaeren, yder jaer de somme van hondert vijfftich gulden, wesende voor elck vijfftich gulden jaerlijcx, ’t geen ingaen sal van den tijt aff, dat hij comparant ’t voorseijde officie affgenomen ofte de possessie van die becomen sal hebben. Ende off gebeurde, dat hij comparant, vóór de expiratie van de voorseijde vier jaeren, soude mogen comen te overlijden, sal alsdan de voorseijde uijtreijckening comen te cesseren ende nyet verder betaelt werden als tot sijn sterffdach toe. Waermede de voorseijde sijn comparants broeders ende swager, mede alhier comparerende, haer te vreden houden. Hebbende hij comparant wijders toegestaen ende belooft, gelijck hij doet bij desen, dat voornoemde Leuntgen Jans van Rijn, sijn moeder, soo lange hij comparant in levenden lijve sal wesen ende 't voorseijde officie sal bedienen in de huysinge, die aen ’t voor seijde officie behoort, ende aldaer sij tegenwoordichwoont, sal hebben ende gebruijcken het nieuwe gemaecte affdack ende daer beneffens de gemeenschap van de groote earner, dat sij oock sal hebben ende behouden, soo lange hij comparant in’t leven ende in de bediening van ’t voorseijde officie sal wesen, alsvooren het heek, ende trecken de profijten daervan comende, mits dat sij tot haeren laste nemen ende betaelen sal de jaer- lijcxe recognitie daertoe staende. Ten laesten heeft hij comparant noch belooft aen zijn moeder te versorgen ende leveren alle jaers een achtiendeeltgen hooters met een ham, ingaende met ’t aenvangen van ’t meergenoemde officie en duerende alsvooren. Tot naercominge van alle 't geene voorseijt is, de voorseijde Jeroen Leendertss verbonden heeft sijn persoon ende goederen, egeen uijtgesondert, deselve subject maeckende alle rechten ende rechteren. Sijnde desen soodanich gedaen, dat in cas sijn com- parant’s voornoemde vader (die tegenwoordich geheel sieckelijck is) weder tot voorige gesontheit comt (als door Godt’s hulpe wert verhoopt) dat alsdaen de beloften en t’vorder hierinne gedaen sal comen te cesseren, ende desen gehouden werde voor geannulleert. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage ten dage ende jaere voornoemt, ter presentie van Sr. Willem van Cats, UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCI-IE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 71