Jeroen Leendertss. van Tetrode en van Aryen Aryenss Groen. X Jan Leendertss. van Tetroe. J. van Vijver. 64 De merken van XXXVI. PoUWELS LEENDERTSS VAN TETRODE. Pieter van Groenevelt. nots. publicq 1641. Protocol van notaris P. van Groenevelt. Willem Cats. mede boschbewaerder ende westportier van 's Gravenhage, Johan van de Viver, clerq mijns notaris, als getuijgen van geloove hiertoe versocht ende gerequireert. Op huijden den i6en Aprilis 1624, compareerde voor mij notaris publicq ende den getuijgen hyernaegenomineert Pieter Jacobsz., oudt 21 jaer, soldaet onder de guarde, ende Theuntgen Cornells, oudt 24 jaer, sijne huijsvrouwe, ende hebben ten versoucke van Jopgen Joris verclaert ende geattesteert warachtich te wesen, eerstelijck verclaerden Theuntgen Cornells,dat sij ontrent Nyeuwe jaertijt voorleeden, sonder den precysen tijt onthouden te heb ben, dat Maritgen N., huijsvrouwe van Sebastiaen Sommester, harnasmaker, de dochter van de requirante aengesproocken heeft van diverie, seggende, dat sij een silvere helmetgen van hair hadde willende, oversulcx, dat sij haer dat wederom geven soude. Verclaerde voorders, dat haer wel indachtich was, dat de requirante in desen Maritgen voorss. haer een partie vel vercocht hebbende, daerover Maritgen ende Fide, dochter van de requirante, woorden cregen ende Maritgen deselve dochter met een pee off geele wortel een blau ooch heeft geslagen in haer eijgen earner, daer sij sat en naijde, ende dat Sommester, harnasmaker, de requirante andere dochter gedreijcht heeft met een hamer de lenden aen stucken te slaen, daerop gevende de duijvel zyel ende lijff, hetwelcke voorss. is, waren sij de posanten te vreden, desversocht met eede te verclaren. Be gerende van mij notario hyer acte van te maken, ende de re quirante te leveren, om haer ter plaetse daer ende soo als hqer te rade duneken sal. Aldus gedaen ende gepasseert ter UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 72