65 als getuijgen. notaris J. de Jonge. XXXVII. J. Jonge. Protocol van Dit is ’t merck van Pieter Jacobsz. Bij mij Teuntie Cornelis. Dit is het merck van Pieter Andre Jehan Flip presentie van Pieter Andre ende Jan Philips, als getuijgen hyer- toe geroepe, die dese neffens de deposanten mede hebben geteeckent. Op huijden den eersten Meij 1624, compareerde voor mij notaris publyck, bij den hove van Hollandt geadmitteert, resi derende in den Hage, ende den getuijgen hyernaer genomineert, Stevenitgen Barents, gewesene gouvernante, den tijt van 15 jaren, ten huijse van Gerrit Jansz. Perdelff, tegenwoordich ge- logeert ten huijse van Sr. David Doncker, oudt sesendetses'.ich jaren, ende heeft ten versoucke van joffrouw Anna van Houte, huijsvrouwe van David Doncker voorss., getuijcht ende verclaert, dat waerachtich is, dat Manendach voorleden, wesende den 29 April, sij deposante versocht is geweest van de requirante in desen om eens met haer uijttegaen ende helpen dragen eenige stucken caffaens, die sij requirante gesint was om naer de lombards te dragen, ende gecomen sijnde ontrent Hooch- straet, is haer een gemoetet, die versocht ende seijde, dat jof frouw Anna van Houte eens in ’t Conincxhoff wilde comen, nyet seggende tot wat eijnde, heeft soo geladen met gegaenende daer gecomen sijnde, is het gebeurt, dat eenige joffrouwe, sijnde bij den Boheemschen proffesseur, die haer requirante ontbooden hadde, haer hebben gevraecht, wat sij daer geladen hadde, sinlick sijnde om 't selve te sien; hebben eenige van die stucken op gedaen ende besien sonder eenige propoosten van coopman- schap ofte handelinge, hebbende gehadt deselve stucken weder- omme toegeslagen; ende soo wederom uijt het Hoff gegaen, van meeninge om deselve stucken naer de lombart te brengen ende dat buijten 't Hoff comende, sij deposante van de dienaers van den heere bailliu aengevaert sijnde, haer deselffde stucken caffaens affgenomen ende totten heere bailliu gebrocht hebben. 5 UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 73