Coernelus Hellemond. 66 Protocol van notaris J. de Jonge. XXXVIII. Stevenitgen Barents. J. Jonge, nots. publ. Dit alles warachtich te sijn, was bereet ’t selve met eede te bevestigen des versocht sijnde. Aldus gedaen ende gepasseert ter presentie van Cornelis Helmonts ende Marten Willemsz., beijde burgers ende inwoonders van ’s-Gravenhage, als getuijgen hyertoe geroupen, die de minute deses neffens de deposante hebben geteeckent. Maerten Willemsz. Op huijden den vijffden December 1640, compareerde voor mij Pieter van Groenevelt, openbaer notaris, bij den hove van Hollant geadmitteert, in ’s Gravenhage residerende, ende voor de naergenoemde getuijgen Srs. Joris de Caulerie, woonende in „de Groote Swaen” op de Plaets alhier in den Hage, out veertich jaeren, Abraham van Beuderen, out 43 jaeren, ende Willem Rottermont, apoteecarissen, mede woonende alhier, out dertich jaeren ofte elcx daeromtrent. Ende hebbende ter requisitie ende versoucke van de vrunden van Johannis Oisel getuijcht, verclaert ende gedeposeert waerachtich te wesen, eerstelick de voorss. Caulerie, dat nu omtrent vijfi’weecken ge- leeden t’sijnen huijse is gecomen om te logeeren d’ voornoemde Johannis Oisel, hebbende bij hem een coffer, ende dat derselver Oisel naer eenige poetsen ende parten aldaer maeckende, uijt sijn deposants huijsinge heeft genomen een conterfeijtsel van desselffs soon, waerdich sijnde tusschen de seventich ende tachtich guldens, ende daermede stilswijgens ten huijse uijt is geloopen ende gebracht (soo hij deposant naer date heeft verstaen) ten huijse van voorn. Rottermont, mitsgaders ’t selve aldaer met noch een paer laersen, omtrent acht gulden waerdich sijnde, versteth tot verseeckeringe van eenige confituren, bij hem Oisel gecocht. Verclaerende de voorss. Rottermont, dat ten voorn, tijde den meergenoemden Oisel t'sijnen deposants huijse met de voorss. schilderije ende laersen is gecomen ende van hem gecocht hebbende voor vier gulden aen confitueren, dJselve schilderijen ende leersen tot verseeckeringe van dien heeft UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 74