Joris de Caulery. C. van Vliet. 67 Protocol van notaris P. van Groenevelt. Willem Rottermont. Pieter van Groenevelt, nots. publicq 1640. UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN. gelaeten. Verclaerende de voorss. Caulerie, Van Beurderen ende Rottermont gesamentlijcken, dat den meergenoemden Johannis Oisel s’avons weder gecomen is ten huijse van hem Caulerie ende in de saele wesende aldaer veele cueren, eerstelicken met dansen, singen ende springen aenrechtende, daernaer hem Rottermont sonder eeniche oorsaecke voor’t hooft geslagen heeft, dat hij bijnaer ter aerdenviel, ende hem Van Beurderen tegens ’t lijft stootende, dat hij op Jt vier was vallende. Oock mede dat ter selver tijde ende stonde in’t voorss. saleth was sittende d'heer collonnel Morgan, gouverneur van Bergen-op-Zoom, ende d’heer collonnel Herberts, seggende hij Oisel tegens de gemelte heer collonel ende gouverneur Morgan te wesen sergant van de guarde, dat sij oock den voorn, heer Morgan hebben hooren seggen, dat de voorss. Oisel in sijn ende des voorss. heer Herberts presentie, ’t voorss. conterfeijtsel van de plaets, daer ’t was hangende, genomen ende uijt den huijse gedragen heeft. Getuijgende sij deposanten mede gesien te hebben, dat de voorss. Oisel de voorss. confitueren uijt sijn coffer nemende, gepresenteert heeft d’selve te schencken eerst aen de gemelde heer Morgan ende daernaer aen den heer van Duijckenburch. Sulcx dat sij deposanten uijt alle de voorss. actiën niet anders en hebben connen bespeuren, dan dat de voorss. Johannis Oisel een dul ende rasent mensch was ende hem oock soodanich alhier heeft aengestelt, soodat de meer genoemde Caulerie in presentie van haerVan Beurderen ende Rottermont den voorss. Oisel met een tou aen sijn voeten heeft moeten binden ende hem op een earner gebracht, mits gaders aen een betstede vastgemaect omme vordere onlusten voor te comen. Eindigende sij deposanten hiermede haere de positie, presenteerden deselve t’allen tijde, des noot ende in cas van recollement versocht sijnde, voor alle rechten ende rechteren met solemneele eede te confirmeeren ende bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert in ’s Gravenhage, ten dage endejaere voornoemt ter presentie van Cornells van Vliet, mede notaris, ende Thomas Winmerbeeck, als getuygen hiertoe gerequireert. Abraham van Buerderen. Thomas van Winmerbeeck.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 75