68 XXXIX. Alsoo op den 22en Meij anno 1621 laetstleden (leijder) bij Bart Cornelisz., schuijtvoerder alhier, een ongeluck ende neder'age is begaen aen den persoon van Dirck 'Willemsz., mede schuijt voerder, ende van wegen de voorsseijde Bart Cornelisz. ende zijne vrienden instantelick was versocht aen de moeder weduwe ende andere naeste vrienden deselve nederlage te willen soenen ende vergeven, soo zijn daerover op huijden ten huijse van de „Drie Cruijcxkens” op’t Spoeij alhier in den Hage, gecompareert Cornells Baertsz., wonende tot Delft, vader van den voorsseijde perpetrant, Jan Jansz.,wonende tot Overschie, oom,Jan Lievensz., wonende tot Rijswijck, getrout hebbende Magdaleentgen Ael- brechts, moeije, ende Jacob Jeroensz., wonende alhier in den Hage, getrout hebbende Claesgen Cornelisdr.,moeder vanPietertge Pietersdr huijsvrouwe van denselven perpetrant, ende Adriaen Cornelisz. Bol. schipper op Leijden, ende Cornelis Cornelisz. Bol, oomen van de voorsseijde Pietertge Pietersdr. ter eenre, ende Willemtgen Dircxdr., weduwe van wijlen Willem Joppen, moeder van den nedergeslagen, Job Willemsz., desselffs broeder ende Jan Evertsz halve broeder van den voornoemden Willem Joppensaliger,WiliemCornelisz.Spierincxhouck,Dirck Cornelisz. Spierincxhouck ende Evert Cornelisz. Spierincxhouck, neven van den voornoemden overleden Frans Jans, getrout hebbende Adriaentge Claesd1".,- halve suster van de voorsseijde Willemtgen Dircxdr. met haren zoon Claes Fransz., mitsgaders Trijntgen Heijndricxdr.,weduwe van den voorss. Dirck Willemsz zaliger, met haer moeder Aeftje Dircdr., Frans Maertensz. de Bruijn, Claes Maertensz. Click, Arent Maertensz wielmaecker, ende Sier Maer tensz. jbleijcker,oomen,ende Adriaen Jansz. den Bout, getrout heb bende Pietertge Maertensdr., moeye van de voorss. weduwe, Aris Arentsz.,stieffvader, Cornelis Dircxz broeder, ende Cornelis Ba- rentsz getrout hebbende Meijnsgen Arisd1., halve suster van de voorss. Aeftge Dircxdr, mitsgaders Jacob Jansz. vanRoosendael, getrout hebbende Dirckgen Heijndricxdr, suster van de voorss. weduwe ter andere zijde, dewelcke door minnelijcke intercessie ende tusschenspreecken eijntelick zijn geaccordeert ende ver dragen, dat de voornoemde moeder, broeder, weduwe ende vrienden van den voornoemden nedergeslagen voor hen selven ende vervangende mitsgaders interveniërende ende hen sterck- maeckende voor alle d’andere bloetvrienden van denselven overleden, den voornoemden Bart Cornelisz. perpetrant puijr- UIT DE PROTOCOLLEN DER HAAGSCHE NOTARISSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1909 | | pagina 76